- först med nyheter om medicin

Ny behandling av svårbehandlat B-cellslymfom får positivt utlåtande från CHMP

EU:s läkemedelsmyndighets vetenskapliga kommitté, CHMP, har gett ett positivt utlåtande till tafasitamab i kombination med lenalidomid för behandling av vuxna med svårbehandlat B- cellslymfom.

Utlåtandet bygger resultat från fas II-studien L-MIND som utvärderat tafasitamab i kombination med lenalidomid hos patienter med svårbehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom.

Utlåtandet är ett villkorat godkännande för behandling med tafasitamab i kombination med lenalidomid, till vuxna patienter som fått återfall eller har svårbehandlat diffust storcelligt B- cellslymfom (DLBCL) och som inte är berättigade till autolog stamcellstransplantation. Behandlingen ska följas av tafasitamab i monoterapi.

CHMP:s rekommendation granskas nu av EU-kommissionen, som har befogenhet att bevilja godkännande för försäljning av läkemedel i EU. Efter godkännande kommer tafasitamab att kunna förskrivas i EU under varumärket Minjuvi.

Om L-MIND

L-MIND är en öppen fas 2-studie med en behandlingsarm (NCT02399085) som undersöker kombinationen av tafasitamab och lenalidomid hos patienter med återfall eller svårbehandlat diffust stort B-celllslymfom (DLBCL) och som behandlats med minst ett, men högst tre tidigare behandlingsalternativ, inklusive anti-CD20-riktad terapi (som t.ex. rituximab), och som inte är berättigade till högdosbehandling med cellgifter (HCD) eller autolog stamcellstransplantation (ASCT). Studiens primära effektmått är den totala svarsfrekvensen (ORR). Sekundära effektmått inkluderade varaktigheten av behandlingssvaret (DoR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Studiens primära avslut av kombinationsbehandlingen nåddes i maj 2019 vartefter patienterna fortsatte i uppföljningsfasen av studien.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn