- först med nyheter om medicin

Studie kan förändra behandlingspraxis vid refraktära stora B-cellslymfom

Behandling med CAR-T, Lisocabtagene Maraleucel (lisocell) som andra linjens behandling vid refraktära storcelliga B-cells lymfom (LBCL) har visat sig signifikant minska risken för återfall samt förbättra den progressionsfria överlevnaden jämfört med standardbehandlingen kemoterapi och stamcellstransplantation.

De preliminära resultaten från den randomiserade fas 3-studien TRANSFORM presenterades nyligen på ASH-kongressen.

– Det är en mycket välgjord och omfattande studie på en avancerad behandling och resultaten är uppmuntrande. Vi vet sedan tidigare att CAR-T fungerar på storcelliga B-cells lymfom. Det finns redan två av FDA och EMA godkända CAR-T-behandlingar för tredje linjens behandling av dessa patienter, säger Håkan Mellstedt, professor vid institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska institutet.

Lisocabtagene Maraleucel är en CD19-riktad CAR -T-terapi som är godkänd av FDA för tredje linjens behandling av lymfompatienter som inte svarar eller återfaller efter minst två tidigare behandlingslinjer.

– TRANSFORM-studien visar på en viktig behandlingsprincip och styrker resultaten från andra studier där man jämfört CAR-T med standardbehandling med enbart kemoterapi och stamcellstransplantation. Studien åskådliggör T-cellernas förmåga att ge sig på cancer. Resultaten kan nog leda till förändrad behandlingspraxis där CAR-T kommer att flyttas upp till andra linjen för patienter som inte svarar på första linjens behandling. Studien säger dock inte om lisocell är bättre än de redan godkända CAR-T-läkemedlen.

Håkan Mellstedt påpekar att lisocell skiljer sig något från de två andra CAR-T-behandlingarna.

– Den del som förmedlar signalering i T-cellerna fungerar på ett något annorlunda sätt och visar att just T-cellerna är mycket potenta. Biverkningarna ser också ut att kunna vara mildare jämfört med de tidigare godkända. Och i motsats till högdos kemoterapi har den få seneffekter som njur-, lung- och hjärteffekter eller kronisk trötthet som drabbar vissa patienter.

Längre tid till sjukdomsprogression

I TRANSFORM-studien inkluderades 184 patienter som randomiserades till att antingen få standardterapi eller CAR-T-behandling med Lisocabtagene Maraleucel. Forskarna följde upp patienterna och analyserade data efter cirka sex månader. Alla deltagare i studien hade refraktära storcelliga B-cells lymfom och hade fått återfall inom ett år efter första linjens behandling. Därigenom var de berättigade till att få högdos kemoterapi med stamcellstransplantation.

I genomsnitt levde patienter som behandlades med CAR-T i 10,1 månader utan komplikationer. En signifikant förbättring jämfört med medianen på 2,3 månader hos dem som fick standardbehandling. Dessutom fann forskarna att den progressionsfria överlevnaden förbättrades signifikant till 14,8 månader för gruppen som fick CAR-T-terapi jämfört med 5,7 månader i kemoterapigruppen.

CAR-T ökade också sannolikheten att uppnå en fullständig tillbakagång av lymfomet med behandlingen (CR), vilket inträffade hos 66 procent av dem som fick lisocell jämfört med 39 procent av dem som fick standardbehandling. Dessutom var den totala svarsfrekvensen också högre, 86 procent för lisocell jämfört med 48 procent i kemoterapigruppen. Crossover tilläts i studien, där totalt 47 patienter av 92 så småningom fick CAR-T-behandling.

Ersätts av BITEs

Trots de stora framsteg CAR-T behandling inneburit tror Håkan Mellstedt att den i framtiden kommer att ersättas av BITEs (Bi specific T-cell engagers), som det också forskas mycket kring.

BITEs är en klass av bispecifika monoklonala antikroppar som binder direkt till T-cellerna via CD3-receptorn samtidigt som den binder till cancercellerna via en tumörspecifik molekyl.

– Det borde vara bättre och enklare med en antikropp som binder direkt, såväl till T-cellerna och aktiverar dem, som till tumörcellerna, säger Håkan Mellstedt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn