- först med nyheter om medicin

Goda resultat hos äldre patienter med indolent non-Hodgkins lymfom

Hög ålder hos patienter som diagnostiseras med indolent non-Hodgkins lymfom innebär en riskfaktor. Men trots det sämre utgångsläget för dessa patienter så visar data att kombinationsbehandling med lenalidomide (Revlimid) och rituximab (R ) minskar risken för sjukdomsprogression eller död hos personer över 70 år.

Kombinationen lenalidomide (Revlimid) och rituximab (R ) visar en 34% minskad risk för progression i sjukdomen eller död jämfört med rituximab (R ) och placebo hos patienter 70 år och äldre med indolent non-Hodgkins lymfom. Den progressionsfria överlevnaden hade störst nytta hos patienter med follikulärt lymfom. Detta enligt resultaten från fas III-studien AUGMENT, där man i en post-hoc, subgruppsanalys fokuserat på äldre patienter,70 år och uppåt. Resultaten presenterades vid det senaste American Society of Hematology, ASH Annual Meeting. 

Effektivt behandlingsalternativ

Marek Trneny, professor i medicinsk onkologi och chef för stamcellstransplantations-programmet och lymfomprogrammet vid General Hospital, Charles University i Prag, som lett studien och höll i presentationen, menar att rituximab kombinerat med lenalidomide är ett effektivt och tillgängligt behandlingsalternativ för patienter med indolent non-Hodgkins lymfom, även för äldre personer. Man hittade heller inga signifikanta skillnader i säkerhet och allvarliga biverkningar hos patienter äldre än 70 år jämfört med ITT-populationen. De flesta biverkningar grad 3–4 var hematologiska, som neutropeni, leukopeni och anemi. En patient över 70 år drabbades av neutropen feber och en i placeboarmen avled av lunginflammation.

I post-hocanalysen ingick sammanlagt 91 patienter med en medelålder på 75 år, varav 47 i kombinationsarmen och 44 i placeboarmen.

Godkänt av FDA

Förra året godkände FDA lenalidomide (Revlimid) i kombination med rituximab (R2) för patienter som tidigare behandlats med kemoterapi, immunterapi eller bägge, antingen för follikulärt lymfom eller marginalzonslymfom (MZL). EMA rekommenderade samma år att kombinationsbehandlingen ska godkännas.

FDA:s godkännande bygger på resultaten från AUGMENT fas III-studien där kombinationsbehandlingen reducerade risken för sjukdomsprogression eller död i den totala studiegruppen med 54 procent jämfört med enbart rituximab (R2).

I studien som var en dubbelblind, randomiserad, multicenterstudie deltog sammanlagt 350 patienter med follikulärt lymfom eller marginalzonslymfom. Studiedeltagarna hade antingen refraktär sjukdom eller hade fått återfall, 295 patienter hade den follikulära formen och 63 hade marginalzonslymfom.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn