- först med nyheter om medicin

Sotorasib visar positiva resultat vid KRAS G12C-muterad GI-cancer

Sotorasib (AMG 510) ger sjukdomskontroll och tolereras väl hos majoriteten av patienter med kraftigt förbehandlad KRAS G12C – muterad gastrointestinal (GI) cancer.

Det visar resultaten från fas 1 CodeBreaK100-studien som presenterades häromveckan under ESMO Asia Virtual Congress 2020.

Vid en medianuppföljning på 7,7 månader (intervall, 1,2–15,9) hos patienter med kraftigt förbehandlad KRAS G12C - muterad gastrointestinal (GI) cancer rapporterades inga dosbegränsande toxiciteter (DLT), allvarliga biverkningar (AE), dödliga biverkningar eller biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts.

Den bekräftade objektiva svarsfrekvensen (ORR) och sjukdomskontrollen (DCR) var 7,1% (n = 3) respektive 76,2% (n = 32) hos patienter med kolorektal cancer (CRC; n = 42). Bland 15 utvärderbara patienter med andra gastrointestinala maligniteter rapporterades ett bekräftat partiellt svar (PR) hos en patient med blindtarmscancer och i 9 fall av stabil sjukdom (SD; n = 6 bukspottkörteln; n = 2 blindtarmscancer och n = 1 gallgång).

Respons på läkemedlet sågs hos patienter med tidigare behandlad kolorektal cancer, där majoriteten uppnådde sjukdomskontroll, vilket resulterade i en progressionsfri överlevnad (PFS) som var längre än vad som förväntas med nuvarande standardbehandling.

KRAS G12C-mutationer återfinns hos 1% till 3% av alla GI-maligniteter. AMG 510 är en, så kallad " first-in-class small molecule" som specifikt och irreversibelt binder till KRAS G12C. 

För att inkluderas i den öppna, multicenterstudien skulle patienterna ha en lokalt avancerad eller metastaserande malignitet, bekräftad KRAS G12C-mutation och inga aktiva hjärnmetastaser. Samtliga patienterna i studien hade tidigare fått standardbehandling.

I dosökningsfasen var 2 till 4 patienter inskrivna i 1 av 4 kohorter: 180 mg (kohort 1), 360 mg (kohort 2), 720 mg (kohort 3) och 960 mg (kohort 4).

Patienterna fick oral sotorasib dagligen i 21-dagarscykler tills sjukdomsprogression, tills behandlingen inte längre tolererades eller tills patienterna i samförstånd med vården avbröt deltagandet i studien. Patienterna genomgick röntgenundersökningar var sjätte vecka.

Det primära effektmåttet i studien var säkerhet och toxicitet (DLT). Sekundära effektmått inkluderade farmakokinetik, objektiv svarsfrekvens (ORR) samt varaktig respons (DOR).

När datainsamlingen avslutades den 8 januari 2020 hade 59 patienter med avancerade gastrointestinala maligniteter varit inskrivna i studien, varav CRC (n = 42), bukspottkörtelcancer (n = 10), blindtarmscancer (n = 4), gallgångscancer (n = 1), tunntarmscancer (n = 1) och matstrupscancer (n = 1).

Tidigare resultat av studien CodeBreaK100 presenterades på 2020 ASCO Virtual Scientific Program. Sotorasib (AMG 510) visade preliminär säkerhet och antitumöraktivitet hos solida tumörer med KRAS G12C-mutationer https://ascopost.com/news/september-2020/kras-g12c-inhibitor-shows-activity-in-solid-tumors-lung-cancer/

Studien som även omfattar patienter med KRAS G12C-muterad icke småcellig lungcancer (NSCLC), presenterades på ESMO:s virtuella konferens 2020, med lovande resultat för denna patientgrupp.

Studien har nu gått in i Fas 2, med namnet CodeBreaK200.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn