- först med nyheter om medicin

Opdivo förbättrar överlevnaden hos patienter med matstrupscancer

ESMO: Opdivo (nivolumab) förbättrar den totala överlevnaden hos patienter med tidigare behandlad och avancerad matstrupscancer – jämfört med kemoterapi.

Det visar slutresultaten från fas III-studien, ATTRACTION-3, som presenterades på måndagen (Abstrakt LBA11) på ESMO-kongressen i Barcelona.

Attraction-3 är en multicenter-, randomiserad open-labelstudie och en utvärdering av Opdivo (nivolumab) respektive kemoterapi (docetaxel eller paclitaxel) för patienter med matstrupscancer, som är opåverkade eller intoleranta mot kombinationsbehandling med fluorpyrimidin och platinabaserade läkemedel.

Patienterna i studien hade framskriden, icke-opererbar eller återkommande matstrupscancer, och de ingick i studien oavsett om de hade PD-L1-expression eller ej. De 419 patienter som deltog randomiserades 1:1 till antingen nivolumab (240 mg Q2W) eller forskarens val av paclitaxel eller docetaxel (kemoterapi). Primär slutpunkt var den totala överlevnaden.

Resultatet från studien visade: 

  • Vid en minimumuppföljning på 17,6 månader visade NIVO en statistiskt signifikant förbättring i total överlevnad med en median på 2,5 månader (10,9 vs 8,4).
  • Andelen patienter som var i livet efter 18 månader var numeriskt större med nivolumab respektive kemoterapi (31 procent mot 21 procent).
  • Överlevnadsvinsten med nivolumab observerades oavsett tumörens expressionsnivåer av PD-L1.
  • Färre behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades med nivolumab jämfört med kemoterapi.
  • Nivolumab visade en statistiskt signifikant total förbättring i livskvalitet jämfört med kemoterapi vid behandlingsvecka 42.
  • Nivolumab hade en bättre säkerhetsprofil.

”Den signifikanta överlevnadsvinsten i kombination med den gynnsamma säkerhetsprofilen och patientrapporterade resultat som observerats i det här försöket, antyder att Opdivo (nivolumab) har potential att vara en viktig andralinjens behandling för patienter med avancerad matstrupscancer, vilket ger möjligheter att utöka deras överlevnad och förbättra livskvaliteten under behandlingen," förklarade Byoung Chul Cho, i ett pressmeddelande som skickades ut av läkemedelsföretaget Bristol-Meyer-Squibb. Han är professor på Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn