- först med nyheter om medicin

Opdivo plus Cabometyx förlänger total överlevnad hos patienter med njurcellscancer

Behandling med Opdivo (nivolumab) i kombination med Cabometyx (cabozantinib,) istället för Sutent (sunitinib), ökar både total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med avancerad klarcellsnjurcancer.

Detta visar resultatet från CheckMate 9ER-studien som nyligen publicerats i The New England Journal of Medicine. Studien visade på statistiskt signifikanta OS- och PFS-fördelar vid kombinationsbehandling med nivolumab och cabozantinib, jämfört med sunitinib som monoterapi.

Vid uppföljning efter 18,1 månader var den genomsnittliga PFS 16,6 månader bland de 323 patienter som behandlades med nivolumab 240 mg varannan vecka i kombination med cabozantinib 40 mg dagligen. Som jämförelse var PFS 8,3 månader bland de 328 patienter som fick sunitinib 50 mg dagligen i fyra veckor. Dessutom sågs en statistiskt signifikant hazard ratio (HR) för progression eller död på 0,51 till förmån för kombinationen nivolumab och cabozantinib.

Median OS uppnåddes inte i någon av armarna, men över 12 månader var sannolikheten för att överleva 85,7 procent med nivolumab och cabozantinib, jämfört med 75,6 procent med sunitinib, en statistiskt signifikant HR för dödsfall på 0,60 till förmån för kombinationsbehandlingen. Studien visade också att 55,7 procent av patienterna i kombinationsarmen uppnådde objektiv respons på behandlingen jämfört med 27,1 procent i sunitinib-armen.

Skillnad i biverkningsprofil

Kombinationsbehandlingen medförde betydande biverkningar hos 60,6 procent av patienterna i kombinationsarmen, jämfört med 50,9 procent i sunitinib-armen. Vid behandling med nivolumab och cabozantinib sågs markant förhöjda nivåer av ALAT hos 9,8 procent och ASAT hos 7,9 procent. I sunitinib-armen var dessa siffror 3,5 respektive 2,6 procent.

Livskvaliteten fortsatte att vara hög bland de patienter som fick kombinationsbehandlingen, medan en försämring sågs hos de patienter som fick sunitinib som monoterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn