- först med nyheter om medicin

AKT-hämmare ger effekt vid spridd kastrationsresistent prostatacancer

ESMO: Tillägg av AKT-hämmaren ipatasertib kan förbättra den progressionsfria överlevnaden vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, jämfört med standardbehandling. I alla fall för en viss grupp patienter.

”Det är väldigt lovande data, speciellt i patientgruppen där PTEN-deletion bestämdes med sekvensering. Men det måste definieras bättre vilken subgrupp av patienter som har nytta av behandlingen och vi behöver se mer mogna resultat,” sa Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Han var inbjuden till årets virtuella ESMO-kongress för att diskutera resultaten från fas III-studien IPATential150, vars data presenterades (Abstrakt LBA4) under kongressen.

Uppnått ett av två primära mål

Studien undersöker effekten av att lägga till den experimentella AKT-hämmaren ipatasertib till dagens standardbehandling (Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon) för patienter med metastaserande kastrationsresistent prostatacancer som inte genomgått tidigare behandling. Detta jämförs med patienter som får placebo plus standardbehandling. Totalt ingår 1 101 patienter som lottats till de två grupperna.

Läkemedelsbolaget Roche, som utvecklar ipatasertib, meddelade tidigare i år att studien uppnått ett av sina två primära mål; progressionsfri överlevnad (rPFS) i den grupp patienter vars tumörer har ett PTEN-protein som inte fungerar (så kallad PTEN-deletion). Effekten på rPFS i den totala behandlade gruppen nådde dock inte målet. Vid ESMO-kongressen presenterades data från studien i större detalj. Uppföljningstiden var i median 19 månader. Data för överlevnad, OS, har inte analyserats än.

Hos patienter vars PTEN-status bestämdes immunohistokemiskt gav kombinationen en progressionsfri överlevnad på i median 18,5 månader, jämfört med 16,5 månader för kontrollgruppen.

Större skillnad sågs i en undergrupp av patienter där PTEN-status bestämdes med sekvensering, NGS. I den gruppen var medianvärdet för progressionsfri överlevnad 19,1 månader jämfört med 14,2 månader i kontrollgruppen. Den analysen inkluderade dock mindre än en femtedel av de totalt 1 101 patienterna i studien.

”Det är en intressant observation. Jag tror att NGS antagligen är ett bättre sätt att definiera PTEN-deletion och uppmanar forskarna och företagen att göra den analysen även för de andra patienterna,” sa Henrik Grönberg som diskuterade resultaten under kongressen.

Tillägg av ipatasertib gav mer biverkningar, i linje med det man sett i tidigare kliniska studier.

PTEN är ett tumörsupressorprotein, som i 40-60 procent av patienterna med metastaserande kastrationsresisten prostatacancer inte fungerar som det ska i tumören. Det leder till hyperaktivering av viktig signalväg vid prostatacancer kallad PI3K/AKT, vilket kopplas till sämre utfall i sjukdomen. AKT-hämmaren ipatasertib fungerar genom att blockera denna signalväg.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn