- först med nyheter om medicin

Nytt hormonläkemedel förbättrar överlevnaden vid icke-metastaserad prostatacaner

Tillägg av androgenreceptorhämmaren Nubeqa (darolutamid), ökar överlevnaden vid kastrationsresistent prostatacancer som ännu inte har spridit sig i kroppen, jämfört med tillägg av placebo, visar resultat från fas III-studien Aramis.

Studien utvärderar behandling med Nubeqa (darolutamid) hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper stor risk att utveckla metastaserad sjukdom och behandlas med androgen deprivationsbehandling (ADT).

Resultaten, som nyligen tidskriften NEJM, visar att den totala överlevnaden (OS) vid tre år var 83 procent i gruppen som fick Nubeqa plus ADT och 77 procent i gruppen som fick placebo plus ADT. Risken att avlida var 31 procent lägre i Nubeqa-gruppen jämfört med placebogruppen (HR: 0,69; 95% CI, 0.53-0.88; P=0.003).

Förekomsten av biverkningar var likartad i båda grupperna.

Tidigare publicerade resultat har visat att studien uppfyller sitt primära effektmått; metastasfri överlevnad, med ett medianvärde på 40,4 månader för patienterna som fick Nubeqa, jämfört med 18,4 månader för placebogruppen.

Studien omfattade 1 509 patienter som lottades (med förhållandet 2:1) till behandling med 600 mg Nubeqa plus ADT eller placebo plus ADT, två gånger dagligen. När det visade sig att det primära effektmåttet hade uppnåtts avblindades behandlingsarmarna och patienter i placebogruppen fick Nubeqa. Denna slutliga analys, där överlevnad och andra sekundära mål utvärderades, var planerad att genomföras när ungefär 240 dödsfall hade inträffat. Uppföljningstiden var i median 29 månader.

Godkändes i mars

I mars i år godkändes Nubeqa inom EU för män med icke-metastaserande kastrationsresistent prostatacancer, men med hög risk att utveckla metastaserande sjukdom /LÄNK 2/. Godkännandet baserades på Armis-studiens data för metastasfri överlevnad och en fördelaktig säkerhetsprofil. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har ännu inte fattat beslut om läkemedlet.

I två studier med liknande upplägg som Aramis testas ytterligare två läkemedel av samma typ – andra generationens androgenreceptorblockerare – i samma patientgrupp. Studierna, som kallas Prosper och Spartan, undersöker tillägg av behandling med Erleada (apalutamid) respektive Xtandi (enzalutamid) till ADT. Studierna har tidigare rapporterat förlängd metastasfri överlevnad, och vid årets ASCO-kongress visades överlevnadsvinster även med dessa behandlingar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn