- först med nyheter om medicin

Underhållsbehandling förlänger överlevnaden vid urotelialcancer

ASCO: Bavencio ( avelumab) som underhållsbehandling förlänger överlevnaden för patienter med tidigare obehandlad lokalt avancerad eller metastaserande PD-L1 positiv urotelialcancer.

Det visar en randomiserad fas III- studie, JAVELIN Bladder 100, som presenteras (Abstrakt LBA1) på årets digitala ASCO-kongress. I studien ingick 700 patienter som slumpmässigt delades in till antingen avelumabgruppen eller till att enbart få standardbehandling med kemoterapi.

Avancerad urotelialcancer har hittils behandlats endast med första linjens platiunmbaserade kemoterapi. Den progressionsfria överlevnaden (PFS) liksom total överlevnad (OS) är i allmänhet kort på grund av terapiresistens.

I studien,som är en interimsanalys, ingick 700 patienter som alla hade inoperabel lokalt avancerad uroterialcancer eller metastaserad sjukdom utan progression efter 4-6 behandlingscykler med gemcitabin tillsammans med antingen cisplatin eller carboplatin. Patienterna randomiserades till två lika stora grupper utifrån om sjukdomen var stabil eller om patienterna svarat på den L-1 platinumbaserade standardkemoterapin. Bägge grupper fick bästa stödjande vård (BSC) efter kemoterapin. Men i den ena gruppen fick patienterna även underhållsbehandling med PDL-1- hämmaren alevumab (10mg/kg IV varannan vecka), medan den andra gruppen endast fick bästa stödjande behandling (BSC).

I den grupp som fått alemuvab som underhållsbehandling hade alla förlängd överlevnad oavsett PD-L-1-uttryck i tumören.

Studien Javelin Bladder 100 uppfyllde det primära effektmåttet för överlevnad (OS) med standardkemoterapi L1 i kombination med alemuvab som underhållsbehandling samt bäst stödjande vård (BSC) jämfört med enbart stödjande vård (BSC) hos patienter med avancerad urotelialcancer. Samtliga patienter i alemuvabgruppen hade nytta av underhållsbehandlingen.

I studien har även svenska patienter ingått. Huvudprövare är Anders Ullén, docent och överläkare vid Tema Cancer, PO bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

BAVENCIO är i klinisk prövningsfas som första linjens underhållsbehandling av avancerad urotelialcancer och är ännu inte godkänd för indikationen i studien.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn