- först med nyheter om medicin

NT-rådet: Inte använda Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom

NT-rådets rekommendation till regionerna är att inte använda Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom.

  • Tillståndets svårighetsgrad är hög.
  • Åtgärdens effektstorlek är måttlig.
  • Tillståndet är mindre vanligt.
  • Osäkerheten i den vetenskapliga dokumentationen är hög.
  • Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är hög.

Det skriver NT -rådet. 

TLV värderar kostnaden per vunnet QALY för Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason (IsaPd) jämfört med pomalidomid och dexametason (Pd) till cirka 4,1 miljoner kronor. En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Sarclisa inte kan betraktas som kostnadseffektivt.

TLV har efter beställning från NT-rådet gjort en hälsoekonomisk utvärdering av Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid och dexametason. Sarclisa är även indicerat i kombination med karfilzomib och dexametason. Den indikationen är inte utvärderad av TLV och omfattas därmed inte av denna rekommendation.

Sarclisa (isatuximab) är en human monoklonal antikropp som binder till proteinet CD38 som finns i stora mängder på ytan av myelomceller, och aktiverar på så sätt immunsystemet till att döda cancercellerna. Utvärderad indikation: Sarclisa är indicerat i kombination med pomalidomid och dexametason, för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom, som tidigare har genomgått minst två behandlingar, där tidigare behandling inkluderat lenalidomid och en proteasomhämmare och med uppvisad sjukdomsprogression vid senaste behandlingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn