- först med nyheter om medicin

Paradigmskifte för vården av metastatisk bröstcancer

De första resultaten från studien DESTINY-Breast03 visar att en behandling med Enhertu, med T-DXd, ger en betydligt längre progressionsfri överlevnad jämfört med Kadcyla, som innehåller T-DM1.

Ett genombrott utan motstycke, menar svenska forskare.

Resultat från studien DESTINY-Breast03 (abstract #LBA1) presenterades på ESMO-konferensen i september.

Enligt forskarna bakom studien ger en behandling med T-DXd en statistiskt signifikant förbättring av PFS jämfört med T-DM1 hos patienter med HER2+ mBC och som tidigare behandlats med trastuzumab och taxan.

Javier Cortés, chef för bröstcancer och gynekologisk cancer vid Hospital Universitario Ramón y Cajal i Madrid, Spanien, och klinisk utredare för bröstcancerforskningsprogrammet vid Vall d’Hebron Institute of Oncology i Barcelona, ​​Spanien hävdade under sin presentation av studien vid ESMO-konferensen att resultaten pekar mot ett paradigmskifte när det gäller behandlingen av HER2+ mBC. 

– Vår data ger stöd för att trastuzumab deruxtecan bör bli vårdstandarden för andrahandsbehandling av HER2-positiv metastatisk bröstcancer.

Medhåll från svenska forskare

De svenska forskare som Onkologisk Tidskrift har talat med håller med om att resultaten är imponerande.

– Jag kan inte komma på något läkemedel inom bröstcancer som har visat så bra resultat vid en metastaserad situation, Antonios Valachis, överläkare på onkologen på universitetssjukhuset i Örebro och ansvarig för en studie inom samma område.

Han får medhåll av Alexios Matikas, biträdande överläkare vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och engagerad inom forskningsfältet. 

– Det här är ett enormt genombrott, några motsvarande siffror har vi aldrig sett tidigare. Den progressionsfri överlevnaden har gått från sju månader med dagens standardbehandling till 25 månader med den nya.

Förhoppning om effekt även för andra cancerformer 

Under presentationen av studien betonade Javier Cortés att de positiva resultaten från T-DXd-behandlingen kunde observerades i alla fördefinierade undergrupper. 

Enligt Alexios Matikas finns förhoppningar att behandling T-DXd kommer att visa sig användbart även för andra cancerformer, till exempel lung- urinblåse- och ventrikelcancer.

– De studier som pågår indikerar minst lika imponerande resultat även om vi inte kan uttala oss säkert än.

Den oro som finns när det gäller Enhertu är att framför allt en signifikant högre risk för interstitiell lungsjukdom (ILD) med T-DXd. Bland dem som behandlades med T-DXd utvecklade 19,9 procent ILD (majoriteten av grad 1 och 2) medan 1,9 procent av dem som fick T-DM1 fick motsvarande problem. Inga fall av grad 4 eller 5 eller behandlingsrelaterade dödsfall hittades i någon av grupperna. 

Under presentationen ägnade forskarna stor uppmärksamhet åt problemet, inte minst eftersom biverkningsprofilerna för T-DXd och T-DM1 i övrigt liknar varandra.

– Siffrorna skapar en del oro men vi ser att risken för biverkningar minskar i takt med att vi får större erfarenhet av att använda medicinen. Det är en förväntad utveckling men vi måste vara uppmärksamma på de risker som finns, säger Alexios Matikas.

Enhertu är medicinskt godkänd av EMA, den europiska läkemedelsmyndigheten, nästa steg är en hälsoekonomisk utvärdering. Först när den är klar kan behandlingen ges till svenska patienter.

Bakgrund

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) är en tyrosinkinas receptor som kan hetero- eller homodimerisera med andra receptorer i samma familj, vilket är starten för en intracellulär signaleringskaskad genom olika signaleringsvägar som sedan leder till olika cellsvar såsom anti-apoptos, differentiering, proliferation och överlevnad. Denna receptor är överuttryckt i 20–30 procent av all bröstcancer. 

HER2-positiv bröstcancer är en aggressiv och snabbväxande bröstcancerform, förknippad med utveckling av metastaser. Av de drygt 1400 personer som 2018 avled till följd av bröstcancer hade nästan alla diagnosen metastaserad bröstcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn