- först med nyheter om medicin

Ytterligare patientöversikter lanserade - nu fortsätter arbetet med implementering

I december lanserades de två senaste patientöversikterna, för myelom och cancer i centrala nervsystemet, inom projektet för patientöversikter i cancervården. Alla åtta patientöversikter är nu färdiga att implementeras.

Det nationella projektet, där åtta diagnosers patientöversikter utvecklas och implementeras, har bedrivits av RCC sedan 2018. Diagnoserna som ingår i projektet är bröstcancer, njurcancer, melanom, lungcancer, prostatacancer, äggstockscancer, myelom och cancer i centrala nervsystemet.

”Patientöversikterna är ett kunskapsstöd som ska hjälpa både patienter, närstående och vården i den kliniska vardagen,” säger Maria Sörby, projektledare vid RCC.

Utvecklats i arbetsgrupper

Maria Sörby berättar att varje enskild patientöversikt har utvecklats av diagnosernas arbetsgrupper, där professionen, patientrepresentanter samt medarbetare inom RCC ingått. I styrgruppen för projektet medverkar ytterligare representanter som till exempel verksamhetschef, TLV, Läkemedelsverket, LIF och Swedish Medtech samt forskning. Till sin hjälp har man också en diagnoskoordinator för varje diagnosgrupp.

”Tanken är att diagnoskoordinatorerna ska hjälpa till vid implementeringen,” säger Maria Sörby och påpekar att detta är ett stort arbete som kommer att fortsätta under hela 2021.  

Under 2020 har vi haft mycket kontakt med patientorganisationerna och genomfört workshops där varje patientgrupp har fått ge input om vad som är viktigt inför implementeringen.

Oro från professionen

”Även om det finns ett stort intresse från både vården och patienterna så finns det ändå en oro från professionens sida att detta ska skapa merarbete för vården. Men projektet har ju kommit till för att underlätta arbetet.”

”Ett konkret exempel är i mötet med patienten, där läkaren kan ha journalen på en skärm och patientöversikten på en annan skärm samtidigt. Det ger en bra översikt av all data och går snabbare än att leta i patientjournalerna,” säger Maria Sörby och förklarar att man nu gjort en tidsstudie där man jämfört detta arbetssätt med att endast titta på journalen. Inom kort publiceras studien som visar hur mycket tid som sparas.

Patientöversikten kommer också att göra det lättare vid multidisciplinära konferenser genom att det går snabbt att dela information med kollegor. En annan funktion är att verksamhetschefer kan planera och följa upp till exempel införande av nya läkemedel, vilket ger ett stöd även i budgetarbetet. Dessutom förenklar patientöversikterna att se vem som är lämplig att ingå i en klinisk studie.

Vänja sig vid nytt

Det här är visserligen något nytt att vänja sig vid, men i den kliniska vardagen kommer patientöversikterna att underlätta arbetet. Vinsterna kommer att visa sig på flera olika ställen i den kliniska verkligheten.

En viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet under 2021 är att testa och lansera patientöversikter för patienterna via 1177 Vårdguiden.

RCC i samverkan beslutade redan tidigare att bekosta fortsatt stöd för implementeringen och utvecklingen under 2021, och med utökad finansiering från Sjöbergstiftelsen kommer även diagnoskoordinatorernas stöd att kunna fortsätta under hela 2021.

Skapar bättre forskningsförutsättningar

”Användningen av patientöversikter bidrar även till en infrastruktur som skapar bättre förutsättningar för forskning och utveckling. Det kommer morgondagens cancervård att dra nytta av. I styrgruppen och inom RCC:s chefsgrupp har vi nu också en strategisk diskussion om vad vi gör med andra diagnoser som vill ha patientöversikter. Barncancer är till exempel intresserade och kommer troligen att starta en förstudie under våren.”

Maria Sörby förklarar att man också samarbetar med SKR och Socialstyrelsen med strukturerad vårdinformation. Här jobbar man nationellt tillsammans.

”Målet är att data ska kunna automatöverföras från patientjournalerna till patientöversikterna. I planen ingår även automatisk överföring av data till de nationella kvalitetsregistren, där den kan användas för forskning och till exempelvis läkemedelsutveckling. Den första data som kommer att automatöverföras till patientöversikterna är labbdata,” säger Maria Sörby och understryker att själva poängen med hela projektet med patientöversikterna är att de ska förenkla den dagliga verksamheten på alla plan.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn