- först med nyheter om medicin

KRAS-hämmare visar tydlig effekt för första gången någonsin

I en ny fas-1 studie, uppvisar KRAS-hämmaren sotorasib en signifikant objektiv tumörrespons vid tungt förbehandlad, avancerad KRASG12C-muterad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Detta är första gången som ett läkemedel inriktat mot KRAS har visat signifikant behandlingseffekt på någon cancerform överhuvudtaget.

KRAS är en av de viktigaste cancermutationerna, därför är resultaten särskilt spännande, säger professor Morten Ladekarl, dr. med. och klinisk professor i onkologi vid Aalborgs universitet.

"Man har utan framgång de senaste 20 åren försökt hitta ett sätt att hämma effekten av KRAS-mutationer. Resultaten vi nu ser är däremot lovande. Det blir riktigt spännande att se om de kan upprepas i en större studie. ”

De lovande resultaten härrör från fas I-studien CodeBreak100. Företaget bakom sotorasib (AMG510), Amgen, rapporterar att resultaten från fas II-studien redan är på plats, att de är positiva och i linje med resultaten från CodeBreak100 som publicerats i The New England Journal of Medicine. Fas II-resultaten kommer att presenteras på den internationella lungcancerkongressen WCLC i januari 2021. En fas III-studie startar dessutom inom kort.

En tredjedel av deltagarna uppnådde objektiv tumörrespons

I fas I-studien CodeBreak 100 ingick 59 NSCLC-patienter med konstaterad KRASG12C-muterad tumör. Patienterna behandlades med sotorasib under en medianperiod på 11,7 månader. 44 patienter (74,6 procent) hade erhållit 2 eller flera tidigare behandlingslinjer och 30 (50,8%) patienter hade behandlats med tre eller flera tidigare linjer. Resultaten visade att nästan en tredjedel av deltagarna uppnådde objektiv tumörrespons (ORR) på behandlingen.

Den specifika KRAS-mutationen p.G12C finns hos cirka 13 procent av patienterna med NSCLC.

Den speciella KRASG12C -mutationen är ovanlig hos patienter med andra cancerformer, men är vid sådana tillfällen cancerdrivande. Det är goda nyheter om man kan hämma den, men bortsett från lungcancer får vi acceptera att bara några få procent kommer kunna dra nytta av behandlingen, säger Morten Ladekarl.

God säkerhetsprofil och betydande behandlingseffekt

Primär end-point för CodeBreak100-studien var behandlingssäkerhet, och sekundära end-points inkluderade objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate), sjukdomskontroll (DCR = Disease Control Rate), responsduration (DOR = Duration of Response) och progressionsfri överlevnad (PFS). Resultaten visade att behandling med sotorasib både är säkert och har signifikant effekt, i form av sjukdomskontroll och objektiv tumörrespons.

Säkerhetsanalysen avslöjade ingen dosbegränsande toxicitet eller dödliga, behandlingsrelaterade biverkningar; fem (8,5 procent) patienter avbröt på grund av biverkningar. 

Data vedrørende de sekundære endepunkter ved en median opfølgning på 11,7 måneder (interval, 4,8 til 21,2) viste, at:

 • Den objektive respons rate for den samlede population var 32,2 procent (95% CI 20,6-45,6).
 • Den mediane responsvarighed var 10,9 måneder (interval, 1,1+ til 13,6). 10 ud af 19 responderende patienter havde stadig respons ved data-cutoff.
 • Sygdomskontrolrate var 88,1 procent (95% Cl 77,1-95,1).
 • Fem (8,5 procent) patienter havde progressiv sygdom.
 • Blandt 34 patienter behandlet med 960 mg dagligt var objektiv responsrate og sygdomskontrolrate henholdsvis 35,3 procent og 91,2 procent.
 • Median PFS for alle 59 patienter var 6,3 (interval, 0,0+ til 14,9) måneder.
 • Ved data-cutoff havde 14 (23,7 procent) patienter stadig ingen sygdomsprogression, mens 26 (44,1 procent) var døde.

Data avseende sekundära end-points visade vid en medianuppföljningstid på 11,7 månader (intervall 4,8-21,2), att: 

 • ORR för den totala populationen var 32,2 procent (95% KI 20,6-45,6).
 • Median DOR var 10,9 månader (intervall 1,1+ till 13,6). 10 av 19 patienter med tumörrespons svarade fortfarande på behandling efter data-cutoff.
 • DCR var 88,1 procent (95% Cl 77,1-95,1).
 • Fem (8,5 procent) patienter hade progressiv sjukdom.
 • Bland de 34 patienter som behandlades med 960 mg dagligen var ORR och DCR 35,3 respektive 91,2 procent.
 • Median PFS för alla 59 patienter var 6,3 (intervall, 0,0+ till 14,9) månader.
 • Efter data cut-off (DCO) hade 14 (23,7 procent) patienter fortfarande ingen sjukdomsprogression, medan 26 (44,1 procent) hade avlidit.

Forskerne bag studiet konkluderede, at patienter med stærkt forbehandlet NSCLC og KRAS-mutation p.G12C opnåede vedvarende effekt af sotorasib. Størstedelen af patienterne opnåede sygdomskontrol, hvilket førte til en median PFS på 6,3 måneder.

Forskarna bakom studien drog slutsatsen att man uppnådde ihållande effekt med sotorasib bland patienter med tungt förbehandlad, avancerad KRASG12C-muterad NSCLC. Majoriteten av patienterna uppnådde sjukdomskontroll, vilket ledde till en median PFS på 6,3 månader.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn