- först med nyheter om medicin


– Det man sett vid en tidigare analys håller fortfarande efter en median uppföljningstid på 44 månader, säger Anders Bjartell.

4 års uppföljning: Erleada ökar överlevnaden vid hormonkänslig prostatacancer

Efter närmare fyra års uppföljning bekräftar slutanalysen av fas 3-studien TITAN en signifikant förbättrad överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHCPC) som behandlats med apalutamid (Erleada).

Resultaten presenterades nyligen på American Society of Clinical Oncology´s Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) och publicerades i tidskriften Journal of Clinical Oncology.

– Det man sett vid en tidigare analys håller fortfarande efter en median uppföljningstid på 44 månader, säger Anders Bjartell, professor och forskargruppschef vid Urologisk Cancerforskning, Lunds universitet samt prövare i den svenska delen av studien.

– Redan vid den första interimsanalysen var resultaten så bra att man avbröt studien. Risken att avlida var då 35 procent lägre hos de patienter som fått apalutamid jämfört med placebo som tillägg till kastrationsbehandling. Och nu ser man att resultaten står sig väl, fortsätter han.

I Sverige deltog flera kliniker i studien. Anders Bjartell har följt patienter sedan studien startade och kan se att behandlingen fortfarande fungerar bra. Han är också med i den internationella författargruppen som publicerar resultaten från studien.

Crossover-design

TITAN-studien är en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind fas 3-studie där 1052 patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer från 23 länder vid 260 centra i Nord-, Syd-och Latinamerika, Europa och Stilla havsområdet inkluderats. Patienterna randomiserades 1:1 till att antingen få apalutamid i kombination med androgen deprivationsbehandling, ADT (n=524) eller placebo tillsammans med ADT(n=527). Patienterna hade innan studien kunnat få lokal strålbehandling eller upp till sex serier docetaxel. I studien ingick både patienter med lågvolym- och högvolym sjukdom avseende sjukdomens utbredning.

Studien är crossover-designad och när den bröts erbjöds de patienter som fått placebo att gå över till apalutamidarmen. Median behandlingstid var 39,3 månader i apalutamidarmen, 20,2 månader i placeboarmen och 15,4 månader i cross-over gruppen.

– När man justerade för att en del patienter fick apalutamid i cross-over gruppen såg man en ännu tydligare överlevnadsvinst (48%) med apalutamid jämfört med placebo, säger Anders Bjartell.

Men det är inte bara total överlevnad (OS) som visar positiva resultat. Även risken för radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) halveras med apalutamid tillsammans med ADT jämfört med ADT och placebo för män med mHSPC.

Primära slutmål för studien var både total överlevnad (OS) och radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS). Sekundära slutmål var tiden från kemoterapi till dess att patienterna upplevde smärta, behövde använda opioider och tid till att metastaser i skelettet uppkom.

Liksom vid interimsanalysen är biverkningarna tolererbara, där trötthet, hudutslag, hypertoni, vallningar, ledsmärta, diarré, fall, frakturer och viktnedgång är de vanligaste.

Godkänt för subvention

I januari 2020 godkändes apalutamid av EMA för indikationen metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) liksom för behandling av patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom. I april 2021 beslutade TLV att apalutamid ska subventioneras för bägge indikationer. Subventionen trädde i kraft den första maj i år.

Anders Bjartell menar att det är glädjande att TLV fattat beslut om att behandlingen subventioneras för män med prostatacancer både vid nyupptäckta metastaser och vid hög risk att sjukdomen sprider sig.

– Det är särskilt viktigt att vi kan erbjuda denna behandling som ett tidigt tillägg till kastration för alla patienter med metastaserande hormonkänslig prostatacancer. Jämför man med kemoterapi är apalutamid också enklare att administrera då det ges i tablettform, säger Anders Bjartell och påpekar att abirateron acetat (Zytiga) visserligen redan finns som alternativ istället för kemoterapi för denna patientgrupp, men att Zytiga måste ges tillsammans med kortison och har vissa biverkningar som man inte sett med apalutamid.

Liksom Anders Bjartell tycker Andreas Thorstensson, överläkare i urologi vid C-Medical Urologi, Sophiahemmet i Stockholm att det är goda nyheter för patienter med prostatacancer att apalutamid (Erleada) nu godkänts av TLV som ett subventionerat läkemedel.

– Det blir nu allmänt tillgängligt för prostatacancerpatienter. Det kommer också att bli ett bra alternativ till enzalutamid som har likvärdig behandlingseffekt, men ännu inte är subventionerat. Alla patienter är olika och reagerar olika på läkemedel. Därför är det bra med flera verktyg i behandlingsarsenalen. Läkemedlet som till en början säkerligen kommer att förskrivas av onkologer läggs nu också in i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer, säger Andreas Thorstensson.

Anders Bjartell tror att även urologer kommer att förskriva apalutamid.

–Urologer diagnosticerar dessa patienter innan onkologerna tar över, avslutar han. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn