- först med nyheter om medicin

Färre allvarliga biverkningar av immunterapi än cytostatika

Patienter med avancerade solida tumörer som behandlades med immunterapi i form av checkpointhämmare, var mindre benägna att utveckla allvarliga biverkningar, jämfört med patienter som fick cytostatika.

Det visar resultaten från en stor metaanalys.

I immunterapigruppen förekom också färre behandlingsavbrott på grund av biverkningar och färre dödsfall på grund av biverkningar, enligt studien som publiceras i tidskriften Annals of Oncology. Trötthet och diarré förekom oftare hos patienter som hade behandlats med cytostatika.

I studien gjorde forskarna en systematisk genomgång av studier publicerade under perioden januari 2000 till februari 2019, i en rad databaser. De inkluderade randomiserade kliniska studier som jämförde checkpointhämmare med standardcytostatika vid behandling av avancerade solida tumörer, om biverkningar rapporterades som resultat.

Studiens primära mål var att utvärdera förekomsten av allvarliga biverkningar hos patienter med avancerade solida tumörer som behandlades med anti-PD1-, anti-PD-L1- eller anti-CTLA4-läkemedel, jämfört med patienter som fick cytostatika.

Sekundära mål var andelen totala biverkningar, avbruten behandling på grund av biverkningar och dödsfall på grund av biverkningar. Förekomsten av specifika biverkningar – trötthet, diarré, akut njurskada, tjocktarmsinflammation, lunginflammation och hypotyreos – undersöktes också.

Bland 10 588 screenade abstracts inkluderades 22 studier som totalt omfattade 12 727 patienter.

I gruppen som behandlats med checkpointhämmare utvecklade 16,5 procent av patienterna en biverkning av grad tre eller mer, jämfört med 41,09 procent av patienterna i cytostatikagruppen (OR 0,26, 95% konfidensintervall 0,19–0,35, I2 = 92%).

Patienter som fick checkpoint-hämmare hade också lägre risk för att utveckla en biverkning generellt (OR 0,35, 95% Cl 0,28–0,44; I2 = 77%), för att behandlingen avslutades på grund av biverkning (OR 0,55, 95% Cl 0,39–0,78, I2 = 80%) eller för att dö av en behandlingsrelaterad biverkning (OR 0,67, 95% Cl 0,46-0,98, I2= 0%).

Vid behandling med cytostatika, jämfört med behandling med checkpointhämmare, drabbades patienterna oftare av trötthet (25,10 procent mot 15,83 procent), diarré (14,97 procent mot 11,13 procent) och akut njurskada (1,79 procent mot 1,31 procent).

Däremot var tjocktarmsinflammation (1,02 procent jämfört med 0,26 procent), lunginflammation (3,36 procent jämfört med 0,36 procent) och hypotyreos (6,82 procent jämfört med 0,37 procent) vanligare hos dem som behandlades med checkpointhämmare.

Undersökningen är enligt studieförfattarna den hittills största och mest omfattande metaanalys som jämför risken för biverkningar vid behandling med checkpointhämmare med risken vid cytostatikabehandling, vid flera typer av primära solida tumörer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn