Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Minskad risk för återfall i bröstcancer med antracyklin

Att ge antracyklin tillsammans med taxan vid en bröstcancerbehandling ger lägre mortalitet och färre återfall. Oro för biverkningar har bromsat användningen men en ny metastudie visar att riskerna är små. 

Vid The San Antonio Breast Cancer Symposium, som hölls i december 2021, presenterades en studie från The Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Den viktigaste slutsatsen från den var att en cytostatikabehandling med en kombination av antracyklin och taxan resulterade i färre återfall och lägre dödlighet. Men att det även går att få samma resultat även utan antracyklin, men då måste dosen av taxan höjas. 

The Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group har ända sedan 1984 återkommande gjort studier och metaanalyser. Först ville se om tidig behandling av bröstcancer lönar sig eller ej, senare har fokus legat på vilka metoder och behandlingsformer som ger de bästa resultaten. Styrkan i deras studier är att resultaten bygger på individdata från varje enskild patient. 

– När vi började var resultaten som regel motstridiga, framför allt eftersom de studier som vi analyserade var för små för att kunna ge säkra svar, säger Jonas Bergh, professor och överläkare vid Karolinska sjukhuset och seniorförfattare för gruppens senaste studie.

 Mångårig forskning

Det var först 1992 som gruppen kunde visa att såväl tidigt insatt cytostatikabehandling som en hormonbehandling med Tamoxifen minskade risken för att dö i bröstcancer. Och det oavsett ålder och variant av cancer. 

De har även i senare studier, publicerad i the Lancet Oncology 2019, kunnat visa att en ökad dosintensiteten, genom att antingen förkorta intervallen mellan cyklerna eller genom läkemedel sekventiellt i högre snarare än i låg doser i ett samtidigt behandlingsschema, minskar risken för återfall och cancerrelaterad dödlighet.

I den metaanalys som presenterades i San Antonio var syftet i stället att få svar på frågan om en cytostatikabehandling bestående av alkylerare, vanligtvis taxan, fungerar bättre om man samtidigt eller i sekvens adderar antracyklin för patienter med en tidig form av bröstcancer.

Antracyklin har länge ansetts ge de bästa behandlingsresultaten med användningen har bromsats av en oro för långtidsbiverkningar i form av leukemi och hjärt- och kärlproblem. Problem som dessutom har bedömts öka ju högre dosen blir.

– Därför har vi velat gå igenom att antal olika studier för att se om det går att få samma goda behandlingsresultat även utan antracyklin.

Alla de studier som analyserades startades före 2012 och innehöll minst sex cykler av kemoterapi i varje behandlingsarm. Resultaten utvärderades både när det gällde återfall och bröstcancerspecifik överlevnad. Totalt granskades 16 olika studier med totalt 18 203 patienter.

Totalt granskades fyra behandlingar som utgick från docetaxel och cyklofosfamid med eller utan samtidigt tillägg av antracyklin, sex med en sekventiell behandling med först antracyklin och sedan taxan medan tre jämförde sekventiella Antracyklin plus docetaxel kontra andra taxanscheman. 

Färre återfall, och lägre risk för bröstcancermortalitet

– När vi tittade på återfall och bröstcancermortalitet fann vi både färre återfall, och lägre risk för bröstcancermortalitet hos dem som även hade fått antracyklin. 

Ett samtidigt tillägg av antracyklin till taxankemoterapi, jämfört med att bara ge taxan, minskade risken för återfall i bröstcancer med 18 procent.  Dessutom blev minskningen större ju högre den kumulativa antracyklindosen var. 

– När vi jämförde alla studier såg vi att om man gav docetaxel samtidigt med cyklofosfamid var det bättre att även addera antracyklin. Men om man i stället väljer att behandla i sekvens är det möjligt att få samma resultat om man inledningsvis ger en högre dos av taxan. Vi såg heller ingen skillnad i studierna när det gäller risk för leukemi och hjärt- och kärlsjukdom, men här krävs en länge uppföljning för att vi ska kunna vara säkra på resultatet, säger Jonas Bergh. 

När de i stället jämförde antracyklin- och taxanbaserad kemoterapi vid bröstcancer i ett tidigt stadium med en behandling utan kemoterapi såg de att den bröstcancerrelaterade dödligheten minskade med en tredjedel. 

Slutsatser i korthet:

  • 15 procent proportionell minskning och 2,5 procent (95 % CI 0,9 – 4,2) absolut minskad risk för att inom tio år få ett invasivt återfall för dem som fick antracyklin och taxan jämfört dem som enbart fick taxankemoterapi.
  • När två grupper som båda fick en taxandos studerades blev den proportionella minskningen 42 procent hos dem som även fick antracyklin.
  • Skillnaden mellan dem som fick sekventiellt antracyklin och taxan jämfört med dem som enbart fick en högre dos taxan var dock liten.
  • Proportionell minskning av återfall skilde sig inte från ER-status eller nodalstatus.

De undersökta behandlingsformerna:

  • 6 behandlingar med samtidig antracylin, jämfört med sex behandlingar med enbart docetaxel och cyklofosfamid
  • Sekventiell antracyklin/taxan jämfört med en högre kumulativ dos docetaxel plus cyklofosf.
  • Taxan plus antracyklin kontra högre kumulativ dos taxan +/- capecitabin
  • Taxan plus antracyklin kontra högre kumulativ dos taxan plus karboplatin

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson