- först med nyheter om medicin

Immunterapi förlänger överlevnad vid lungsäckscancer

Opdivo (nivolumab) förlänger överlevnaden hos patienter med lungsäckscancer och sjukdomsprogression efter kemoterapi, jämfört med placebo.

Dessutom ger kombinationen Opdivo och Yervoy (ipilimumab) längre överlevnad än kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lungsäckscancer. Detta enligt två fas III-studier.

”När det gäller lungsäckscancer har vi idag inga riktigt bra behandlingsalternativ. Nu kommer studier som visar att immunterapi verkar ha god effekt hos vissa patienter, både i primär- och återfallsbehandling. Det är riktigt intressant,” säger Roger Henriksson, överläkare vid Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus och professor vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå Universitet.

Ungefär hundra svenskar insjuknar varje år i lungsäckscancer, malignt mesoteliom. Sjukdomen drabbar främst män över 65 år och en vanlig trolig orsak är exponering för asbest tidigare i livet. Patienterna har ofta avancerad eller metastaserad sjukdom vid diagnos och medianöverlevnaden är bara drygt ett år.

Behandlingen av lungsäckscancer har inte sett stora förbättringar de senaste 20 åren. Cytostatikabehandling med pemetrexed och ciplatin är idag rekommenderad förstabehandling, i vissa fall med tillägg av antikroppsläkemedlet Avastin (bevacizumab).

Kan bli ny standardbehandling

Men nu visar preliminära resultat från en fas III-studie att immunterapin Opdivo (nivolumab), ger en förbättrad överlevnad jämfört med placebo hos tidigare behandlade patienter med lungsäckscancer (pleural eller peritoneal). Resultaten presenterades vid World Conference on Lung cancer 2020 som genomfördes i januari i år (abstract PS01.11).

Studien omfattade 332 patienter som lottades till att få antingen Opdivo (221 patienter) eller placebo (111 patienter).

Resultaten visar att studien uppfyllde sina båda primära effektmått, total överlevnad och progressionsfri överlevnad. Den totala överlevnaden var i median 9,2 månader för patienter som fick Opdivo, jämfört med 6,6 månader för patienter som fick placebo. Den progressionsfria överlevnaden var 3,0 månader i gruppen som fick Opdivo jämfört med 1,8 månader för placebogruppen.

”Jag tror att Opdivo har stor möjlighet att komma in i vår standardbehandling av patienter med återfall i lungsäckscancer,” säger Roger Henriksson.

19 procent av patienterna i behandlingsarmen upplevde biverkningar av grad 3-4, jämfört med 6,3 procent av patienterna i placebogruppen. 13,1 procent av patienterna i behandlingsgruppen avbröt behandlingen på grund av toxicitet, jämfört med 2,7 procent i placebogruppen.

34 procent av patienterna i studien var PD-L1-positiva, men man såg ingen skillnad i överlevnad mellan PD-L1-positiva och PD-L1-negativa patienter.

”Immunterapi kan innebära nya intressanta behandlingsmöjligheter för den här patientgruppen. Men en viktig sak blir att kunna hitta de patienter som har verklig nytta av behandlingen och de som inte har det,” säger Roger Henriksson.

Förlänger överlevnaden hos obehandlade patienter

Frågan om vilka patienter som har nytta av behandlingen väcks också genom en nyligen publicerad fas III-studie på patienter med tidigare obehandlad, icke-opererbar, lungsäckscancer av typen malignt pleuramesoteliom. Studien, CheckMate-743, har jämfört konventionell första linjens cytostatikabehandling med en kombination av immunterapierna Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab).

Studien omfattade 605 patienter och resultaten publiceras i tidskriften Lancet. Immunterapikombinationen visade sig ge en medianöverlevnad på 18,1 månader jämfört med 14,1 månader i kontrollgruppen. Överlevnadsvinsten med immunterapin sågs dock främst hos den grupp patienter som hade så kallade icke-epiteloida tumörer.

Kombinationsbehandlingen har godkänts i USA för behandling av tidigare obehandlat, icke-opererbart malignt pleuramesoteliom. Bristol Myers Squibb, som utvecklar behandlingen, har också lämnat in ansökan om godkännande till den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn