- först med nyheter om medicin

Immunterapi visar effekt som förstabehandling vid matstrupscancer

ESMO: Tillägg av PD-1-hämmare till kemoterapi ger förbättrad överlevnad vid första linjens behandling av patienter med mag- och matstrupscancer. Resultaten kan leda till förändrade behandlingsrutiner, bedömer David Borg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

”Det här är fina resultat på en patientgrupp som ofta har mycket symtom och kort överlevnad. Jag räknar med att PD-1-hämmare som tillägg till första linjens palliativa kemoterapi kommer bli ny standardbehandling för pigga patienter med ventrikel- eller esofaguscancer, åtminstone vid högt PD-L1 CPS.

Frågan är vilken nytta tillägget med PD-1-hämmare har hos patienter med lågt eller inget PD-L1 CPS. Möjligen drivs behandlingsvinsterna i hela studiepopulationerna av de med högt PD-L1 CPS, så framtida subgruppsanalyser är viktiga”.

Så kommenterar David Borg, överläkare, GI-teamet vid onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, två studier från årets virtuella ESMO-kongress, där immunterapi i form av så kallade PD-1-hämmare visar effekt som tillägg till kemoterapi vid första linjens behandling av spridd mag- och matstrupscancer.

Omfattar även magsäckscancer

Den ena är fas III-studien CheckMate 649 (Abstrakt LBA6), som utvärderar Opdivo (nivolumab) plus kemoterapi, jämfört med endast kemoterapi, som förstabehandling av patienter med icke-HER-2-positiv avancerad magsäckscancer, cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck eller matstrupscancer, alla av typen adenokarcinom.

Enligt de nu presenterade resultaten var medianvärdet för den totala överlevnaden (patienter med PD-L1 CPS ≥ 5) 14,4 månader (14,1-16,2 CI 95%) i gruppen som fick immunkombinationen jämfört med 11,1 månader (10,0-12,1, CI 95%) i gruppen som endast fick kemoterapi.

Progressionsfri överlevnad (för patienter med PD-L1 CPS ≥ 5) var i median 7,7 månader (7,0-9,2, CI 95%) i gruppen som fick immunkombinationen jämfört med 6.1 (5.6-6.9, CI 95%) i gruppen som endast fick kemoterapi. Total överlevnad och progressionsfri överlevnad för patienter med PD-L1 CPS ≥ 5 var studiens primära mål.
Förbättringar sågs också bland patienter med PD-L1 CPS ≥ 1 och i den totala patientpopulationen.

Studien omfattar 1 581 patienter, däribland 955 med PD-L1 CPS ≥ 5, som lottades till nivolumab plus kemoterapi eller endast kemoterapi. Uppföljningstiden var 12 månader (median).

Biverkningar som ledde till att behandlingen avslutades drabbade 38 procent av patienterna som fick kombinationen jämfört med 25 procent av patienterna som endast fick kemoterapi (gäller gruppen PD-L1 CPS ≥ 5).

Effekt vid avancerad matstrupscancer

Vid ESMO-kongressen presenterades också resultat från studien Keynote 590 (Abstrakt LBA8), som utvärderar första linjens kemoterapi med eller utan Keytruda (pembrolizumab), för patienter med matstrupscancer (skivepitel eller adenokarcinom) eller cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck (Siewert typ 1, adenokarcinom).

Resultaten visar att Keytruda plus kemoterapi förbättrade total överlevnad hos patienter med skivepitelcancer i matstrupen vars tumörer uttrycker PD-L1 CPS ≥ 10, för all skivepitelcancer, alla patienter med CPS ≥ 10 och studiepopulationen som helhet. Den progressionsfria överlevnaden förbättrades också.

För alla patienter var den totala överlevnaden, OS, i median 12,4 månader mot 9,8 månader (HR, 0.73, 95% CI, 0.62-0.86; P < 0.0001) för patienter som fick immunterapin plus kemoterapi jämfört med patienter som endast fick kemoterapi.

Studien omfattade 749 patienter. De flesta patienterna med matstrupscancer hade skivepitelcancer (73%). Uppföljningstiden var i median 10,8 månader. Biverkningar av behandlingen ledde till att 19 procent av patienterna i kombinationsgruppen avbröt behandlingen, jämfört med 12 procent av patienterna i gruppen som endast fick kemoterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn