- först med nyheter om medicin

Opdivo rekommenderas för behandling av avancerad esofaguscancer i andra linjen

Opdivo kan användas för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter tidigare fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi i kombination, skriver NT-rådet.

NT-rådet har en arbetsmodell för framtagande av rekommendationer gällande PD1- och PD-L1- hämmare, som innebär att det finns möjlighet att utvärdera nya indikationer av PD1- och PD-L1- hämmare baserat på en bedömning av relativ effekt och säkerhet som görs av aktuell nationell vårdprogramgrupp samt det upphandlade priset för läkemedlet, istället för genom hälsoekonomisk värdering av TLV. Det skriver NT-rådet.

Bedömningen i denna rekommendation har gjorts i samråd med Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC), skriver NT-rådet, och aktuell nationell vårdprogramgrupp inom Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan, på uppdrag av NT-rådet. 

Rekommendationen baseras på överlevnadsdata från en randomiserad fas III studie, ATTRACTION-3, där Opdivo jämförs med kemoterapi. Resultatet i studien visade statistiskt signifikant förbättring av total överlevnad vid behandling med Opdivo jämfört med dagens standardbehandling. Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har nationella upphandlingar genomförts för samtliga nu godkända PD1- och PD-L1-hämmare. Avtal har tecknats som gäller från och med 2021-01-01.

Avtalen innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald. En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att behandling med Opdivo vid esofaguscancer kan betraktas som kostnadseffektivt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn