- först med nyheter om medicin

Ny kunskap om kardio-onkologisk samsjuklighet

Magdalena Babinska

Magdalena Babinska

Kardiovaskulära sjukdomar och cancer är den dominerande dödsorsaken i en stor del av världen. Ny kunskap visar att sjukdomarna hänger ihop. I en tysk kohortstudie har forskare undersökt risken för cancer hos hjärtsviktspatienter.

Sedan tidigare vet man att cancerbehandling kan öka risken för hjärtsvikt.

Studien presenterades på den digitala kongressen Heart Failure 2021 som arrangerades av European Society of Cardiology (ESC) och har publicerats i ESC Heart Failure .

Hjärtsvikt drabbar cirka 65 miljoner människor världen över. Samtidigt utvecklar en del cancerpatienter hjärtsvikt som en följd av sin behandling.

I den aktuella studien undersöktes sambandet mellan hjärtsvikt och cancerutveckling i en stor kohort. Totalt ingick 100 124 patienter med hjärtsvikt samt 100 124 individer utan hjärtsvikt. Studiedeltagarna matchades individuellt efter kön, ålder, fetma, diabetes och hur ofta de uppsökte vården under ett år. Ingen av deltagarna hade cancer när studien startade. För att undersöka sambandet mellan hjärtsvikt och förekomsten av cancer under 10 år användes statistiska modeller. Information hämtades från den nationella databasen (IQVIA) i Tyskland där uppgifter om läkemedelsrecept, diagnoser, medicinsk och demografisk data finns registrerad.

Tydliga samband

Medelåldern för studiedeltagarna var 72,6 år varav 54 % var kvinnor. Under den tioåriga observationsperioden var förekomsten av cancer signifikant högre hos patienterna med hjärtsvikt (25,7%) jämfört med dem utan hjärtsvikt (16,2%). Hos kvinnor var cancerförekomsten 28,6% hos dem med hjärtsvikt och18,8% hos personerna utan hjärtsvikt. Hos män var motsvarande siffror 23,2% respektive 13,8%.

Forskarna hittade tydliga statistiska samband mellan hjärtsvikt och alla typer av cancer. Den största riskökningen observerades för cancer i läpp, munhåla och svalg, följt av cancer i andningsorganen.

– De talar för att nikotin skulle kunna vara en gemensam nämnare vid de bägge sjukdomarna. Hjärtsviktspatienter har ofta de klassiska riskfaktorerna som rökning, diabetes och övervikt, något som även ökar risken för cancer, säger Magdalena Babinska, kardiolog och specialist i internmedicin och fysiologi vid Diagnosiskt centrum, Fysiologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

Som kardiolog tycker hon att studien är mycket intressant.

– De flesta studier som kopplar ihop sjukdomarna utgår från ett onkologiskt perspektiv. Det behövs också studier som undersöker sambandet ur en kardiologisk synvinkel. Man behöver till exempel forska mer kring primärprofylax vid hjärtsvikt. Kanske ska hjärtsviktspatienter screenas regelbundet för vissa cancerformer eller behandlas förebyggande med läkemedel?

Enligt studien är livsstilsfaktorer inte den enda orsaken till riskökningen Vid hjärtsvikt utsöndras också cancerframkallande proteiner i kroppen. Det senare är ny kunskap där man inte vet tillräckligt mycket än.

Behövs ökat samarbete

Magdalena Babinska efterlyser ett närmare samarbete mellan kardiologer och onkologer.

– Cancerbehandling är förknippat med nio olika hjärtbiverkningar. Många onkologer känner inte till dessa, säger Magdalena Babinska och understryker att kardio-onkologi behöver utvecklas som en egen specialitet.

– Det behövs kardio-onkologiska centra med mottagningar som följer patienterna hela vägen innan, under och efter en cancerbehandling. Även om en cancerpatient inte har haft en hjärtsjukdom innan behandlingen startar bör man ändå göra en bedömning av eventuella kardiovaskulära risker och då behandla riskpatienter profylaktiskt med till exempel hjärtmediciner.

Signe Borgquist är onkolog och gästprofessor vid Avdelningen för Onkologi på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet och professor vid Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet. Hon håller med Magdalena Babinska om att det skulle gynna patienterna om onkologer och kardiologer skulle samarbeta mer.

– Det är känt att många cancerbehandlingar ökar risken för hjärtsvikt och andra kardiologiska komplikationer. Det gäller exempelvis vid behandling med antracykliner och HER2-riktade läkemedel. Här monitorerar vi patienterna noga eftersom vi vet att behandlingen kan ge hjärtsvikt. Risken för hjärtpåverkan vid onkologisk behandling ökar ännu mer om patienten har kardiovaskulära riskfaktorer eller en befintlig hjärtsjukdom redan när behandlingen startar. En sådan riskbedömning bör göras i samarbete mellan kardiologer och onkologer och ingå i planeringen inför cancerbehandlingen.

Signe Borgquist berättar att man i Aarhus har utvecklat en kardio-onkologisk mottagning på kardiologen där dedikerade hjärtläkare med kunskap om cancersjukdomar och onkologiska läkemedel bedömer och behandlar cancerpatienter för eventuella hjärtsjukdomar.

– Det kan handla om att lägga om hjärtmedicineringen under cancerbehandlingen eller att addera läkemedel för att skydda hjärtat under cancerbehandlingen, säger Signe Borgquist.

Minskad risk med statiner

Nyligen presenterades en asiatisk observationsstudie som visar att hjärtsviktspatienter har 16 procent lägre risk att utveckla cancer jämfört med patienter som inte behandlades med statiner. Risken att dö av cancer var 26 procent lägre i statingruppen. Studien ORMER är publicerad i European Heart Journal och inkluderar över 87 000 personer i Hongkong med hjärtsvikt. Studien visar vidare att ju längre tid hjärtsviktspatienterna tog statiner desto lägre var risken att drabbas av cancer.

–I studien har man endast tittat på personer med hjärtsvikt. Den säger inte att statiner minskar risken för cancer. Det man sett är att personer med hjärtsvikt som äter statiner har minskad risk. Statiner har en antiinflammatorisk effekt. Det skulle kunna vara en förklaring, spekulerar Signe Borgquist.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn