Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Lovande data för induktionskemoterapi följt av kemoradioterapi vid lokalt avancerad cervixcancer

Gabriel Lindahl

ESMO: Kvinnor med lokalt avancerad livmoderhalscancer som får induktionsbehandling med kemoterapi (IC), innan standardbehandlingen med kemoradioterapi (CRT), har både förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Det visar resultaten från fas III-studien INTERLACE som presenterades på den europeiska cancerkongressen ESMO 2023 (abstract #LBA8)

Lokalt avancerad livmoderhalscancer behandlas vanligen med kemoradioterapi. Många patienter återfaller emellertid och dör av metastaserad sjukdom. Nu visar studien INTERLACE förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) liksom bättre total överlevnad (OS) om en kort cytostatikakur ges före standardbehandling med kemoradioterapi.

Gabriel Lindahl, överläkare,vid gynonkologiska sektionen, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping tycker att INTERLACE visar intressanta och lovande data, men att det är för tidigt att svara på vilken betydelse den kommer att ha för våra nationella behandlingsrekommendationer.

- Vi måste invänta publiceringen av den vetenskapliga artikeln. Här i Sverige måste vi därefter diskutera resultaten inom ramen för det svenska vårdprogramsarbetet för livmoderhalscancer, säger han.

Gabriel Lindahl påpekar att behandling med kemoterapi innan radiokemoterapi är okomplicerad utifrån ett onkologiskt perspektiv.

- Det gör det rimligen lätt att implementera behandlingen i Sverige om bedömningen är att studien fortfarande känns relevant när all data finns på plats och studien är publicerad, säger han.

Internationell studie

Studien är en randomiserad fas III-studie och inkluderar sammanlagt 500 kvinnor från 32 centra i fem länder med skivepitel-, adeno-, eller adeno-skivepitel cancer, stadium IB1 med lymfkörtelmetastaser, IB2, II, IIIB samt IVA (FIGO 2008). Patienterna randomiserades i två lika stora grupper (1:1) där en kontrollgrupp fick standardbehandling med kemoradioterapi, det vill säga,  strålbehandling med samtidig veckovis cisplatinbehandling, under det att försöksgruppen gavs induktionsbehandling med karboplatin AUC=2 och paklitaxel 80 mg/m2 under sex veckor följt av standardbehandling med kemoradioterapi i från och med vecka sju.

Minsta accepterade stråldos till tumör enligt punkt A-metoden var 78 Gy (EQD2) och alla deltagande centra kvalitetsgranskades innan deltagande i studien. Primära slutpunkter var PFS (målriskförhållande [HR] 0,65) och OS (mål HR 0,65-0,70).

Medianåldern i studien var 46 år med ett intervall på  24-78 år. Fördelningen var 9 procent  IB1/2, 77 procent II, 11 procent  IIIB, och tre procent  IVA. Drygt hälften av studiedeltagarna (57%) hade inte lymfkörtelmetastaser och 82% hade skivepitelcancer. De båda grupperna var balanserade där 92% av patienterna i  försöksgruppen fick 5/6 cykler karboplatin/paklitaxel.

Medianintervallet från induktionsterapi till kemoradioterapi var sju dagar. 84% (IC/CRT) jämfört med 89% som endast erhöll kemoradioterapi med  4/5 cykler cisplatin. I den senare gruppen slutförde 92% extern strålning och 89% brachyterapi. Motsvarande siffror i försöksgruppen var 97% och 95%. Den totala behandlingstiden för kemoradioterapi var 45 dagar i de båda grupperna.

Median uppföljningstid i studien var 64 månader. Vid fem år var den progressionsfria överlevnaden 73% i gruppen som fick induktionsbehandling och kemoradioterapi jämfört med 64 % procent i gruppen som endast fick kemoradioterapi (HR 0,65; 95% CI: 0,46-0,91, p = 0,013). Den totala överlevnaden (OS) var vid 5 år 80% i försöksgruppen jämfört med 72% (HR 0,61: 95% CI: 0,40-0,91, p = 0,04) i kontrollgruppen.

I försöksgruppen observerades fler allvarliga biverkningar (grad ≥3, 59%) jämfört med kontrollgruppen (48%).

Behandlingen har utvecklats

-Studien har inkluderat patienter under en lång tid (Nov 2012-Nov 2022). Under den perioden har strålbehandlingstekniken utvecklats. Utöver det har även studier med tillägg av immunterapi till radiokemoterapi kommit som ett möjligt framtida alternativ. 

-Tidigare har en äldre mindre icke-randomiserad studie visat på en klinisk effekt med neoadjuvant kemoterapi innan radiokemoterapi mot livmoderhalscancer. Däremot har det fram till och med INTERLACE varit ovisst om neoadjuvant kemoterapi skulle ha någon effekt på överlevnaden jämfört med enbart radiokemoterapi, säger Gabriel Lindahl.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson