- först med nyheter om medicin

Forskare: Refluxpatienter bör screenas för cancer

Dag Holmberg

Resultatet av en nordisk registerstudie får nu forskare att rekommendera att refluxpatienter screenas för cancer i övre mag-tarmkanalen.

Refluxpatienter som genomgått en negativ gastroskopi har 55 procent lägre risk att utveckla cancer i övre mag-tarmkanalen, jämfört med patienter som inte har gastroskoperats. Risken att dö i cancer är dessutom 61 procent lägre bland gastroskoperade patienter. Detta är slutsatsen av en stor nordisk registerstudie publicerad i tidskriften Gastroenterology.

- Bland läkarna råder oenighet om huruvida det lönar sig att screena refluxpatienter, men studien visar att det är en bra idé och att det är något att överväga, säger studiens huvudförfattare Dag Holmberg, PhD och forskare vid Karolinska Institutet i Sverige.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är oftast godartad, men sjukdomen är förknippad med en ökad risk för Barretts esofagus, karakteriserat av cellförändringar i nedre esofagus och cancer i övre mag-tarmkanalen.

Upp till 20–30 procent av befolkningen har minst en gång i veckan symptom på reflux, men långt ifrån alla får en diagnos eller behandling. För att ställa diagnosen GERD räcker det i många fall med symtom som svarar positivt på behandling med protonpumpshämmare. En gastroskopi är inte nödvändig, men undersökningen kan förebygga cancer.

Registerstudien undersökte förekomsten av mag- och matstrupscancer bland refluxpatienter i Danmark, Norge, Sverige och Finland och jämförde patienter som fick gastroskopi med patienter som inte fick.

Studien omfattade alla refluxpatienter som mellan den 1 juli 1979 och den 31 december 2018 fick diagnosen GERD av en specialistläkare. Patienter med en tidigare cancerdiagnos i övre tarmsystemet och patienter som redan hade fått en gastroskopi innan inklusionsdatumet, inkluderades inte. Totalt omfattade studien 1 062 740 patienter med reflux. Av dessa hade 69 procent en negativ gastroskopi, där varken cancer eller prekursorer till cancer hittades, medan resterande 31 procent inte gastroskoperades under studieperioden. Det var alltså bland dessa gastroskoperade patienter risken för cancer i övre tarmsystemet var 55 procent lägre.

- Vi har att göra med patienter som har fått diagnosen GERD av en specialist och därmed förmodligen har svårare symtom än de flesta. Det är en betydande andel av dessa patienter som inte får en gastroskopi och det är tankeväckande att förekomsten av cancer i övre mag-tarmkanalen är betydligt högre i denna grupp. Det talar för att det lönar sig att gastroskopera patienter som varit hos en specialistläkare och är i behandling, medan det knappast är hållbart att skanna alla med refluxsymtom, säger Dag Holmberg.

Oenighet om tolkning

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att en negativ gastroskopi är förknippad med en stark och långvarigt minskad risk att få eller dö i cancer i övre mag-tarmkanalen. Frågan är dock om den minskade risken är kopplad till själva gastroskopin.

Det anser inte Peter Bytzer, överläkare vid Själlands Universitetssjukhus i Køge och professor vid Köpenhamns universitet.

- Det är en spännande studie publicerad i den mest välrenommerade tidskriften inom det gastrointestinala området, men jag tror inte att resultatet kan användas för att argumentera för en mer utbredd gastroskopi av patienter med reflux, säger han och utvecklar:

- Jag har svårt att föreställa mig att det är själva gastroskopin som minskar risken för cancer. Om man undersökt patienterna närmare skulle det troligtvis visa sig att det finns en anledning till att vissa patienter inte gastroskoperas. Kanske går dessa patienter inte själva till läkaren och ber om en gastroskopi eller kanske har de en ohälsosam livsstil, vilket är förknippat med en ökad risk för cancer. Det finns förmodligen en dold förvridning som förklarar skillnaden mellan de två patientgrupperna.

Studiens författare hävdar dock att gastroskopi, liksom koloskopi, kan förebygga cancer genom upptäckt av förstadier och minska dödligheten genom tidig upptäckt av tumörer.

- Det är sant att man med gastroskopier hos vissa patienter hittar förstadier eller cancer, men det är väldigt få och inte tillräckligt för att förklara den stora skillnaden mellan grupperna. Det beror nog snarare på att det bland de icke-gastroskoperade finns en övervikt av patienter med en ohälsosam livsstil och därmed större risk för cancer.

I artikeln anges som en av studiens begränsningar, att variabler som rökning, alkoholintag och fetma kan påverka utfallet, men att man har försökt justera för dessa. Dessutom skriver forskarna att en gastroskopi kan vara en markör för en större hälsomedvetenhet och en hälsosammare livsstil, medan svagare patienter kanske väljer bort gastroskopi. Forskarna tror dock inte, till skillnad från Peter Bytzer, att dessa faktorer kan förklara den markanta skillnaden i utfall.

- Det går givetvis inte att utesluta eftersom det här är en observationsstudie, men jag tror inte att 'confounders' kan förklara den starka effekt vi finner i studien, säger Dag Holmberg.

- För att undersöka detta ytterligare gjorde vi en analys där vi jämförde risken för koronartrombos bland gastroskoperade och icke-gastroskoperade patienter. Vi fann att en gastroskopi inte påverkar risken för trombos, samtidigt som risken är nära kopplad till livsstilsfaktorer. Analysen visade att gruppen gastroskoperade patienter hade en statistiskt signifikant lägre risk för koronartrombos, men att risken var låg (HR: 0,83, red.), och inte i närheten av den vi fann i primäranalysen. Det säger oss att det finns andra faktorer som spelar in, men att de inte kan förklara de starka resultaten.

Högre risk bland äldre patienter

När Dag Holmberg rekommenderar screening av vissa refluxpatienter för cancer så beror det bland annat på att förekomsten av cancer i övre mag-tarmkanalen bland refluxpatienter är jämförbar med förekomsten av tarmcancer i befolkningen i övrigt.

- Refluxpatienternas risk för cancer i övre mag-tarmkanalen är jämförbar med den allmänna befolkningens risk för tarmcancer, så när vi screenar befolkningen för tarmcancer är det också meningsfullt att screena de mest allvarligt drabbade refluxpatienterna för cancer i övre mag-tarmkanalen, säger han.

Bland refluxpatienter med negativ gastroskopi var incidensen av cancer i övre mag-tarmkanalen 38 per 100 000 personer, och bland icke-gastroskoperade patienter var den 119 per 100 000 personer. Som jämförelse var den årliga incidensen för kolorektal cancer 164 per 100 000 personer i Danmark under åren 2014–2018. Detta visar siffror från NORDCAN-databasen.

Studien visar också att ålder spelar en betydande roll. Bland icke-gastroskoperade refluxpatienter över 50 år var incidensen signifikant högre än bland icke-gastroskoperade patienter under 50: 175,3 mot 26,4.

Enligt studiens författare visar studien att en gastroskopisk undersökning kan vara gynnsam för refluxpatienter, men att man initialt kan begränsa en screeninginsats till att bara omfatta patienter för vilka risken för cancer är störst. Till exempel patienter över 50 år.

En uppfattnings som Peter Bytzer inte delar:

- Det här är en observationsstudie och man måste vara väldigt försiktig med att ändra beteende utifrån en sådan studie. Det krävs stora, randomiserade studier innan vi kan veta om det lönar sig att förorda en sådan här screeninginsats, säger han.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn