Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Kemobaserad triplett kan bli ny standard GVHD-profylax efter transplantation

ASH: Hematologiska patienter som får en kombination av kemoterapi och två immunsuppressiva medel efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (alloHCT) har signifikant bättre återfalls- och progressionsfri överlevnad (GRFS) utan Graft versus Host sjukdom (GVHD) än patienter som behandlats med den nuvarande behandlingen med två läkemedel.

Det visar data från fas III-studien BMT CTN 1703, som presenterades tisdagen den 13 december vid Late-Breaking Abstract-sessionen på den amerikanska hematologikongressen ASH 2022 (abstrakt #LBA4). I studien randomiserades patienterna till att antingen få experimentell behandling med cyklofosfamid, takrolimus och mykofenolatmofetil (Cy/Tac/MMF) eller standardbehandling med takrolimus och metotrexat (Tac/MTX) efter alloHCT. Ettårsdata från studien visar att patienterna i den experimentella grenen presterade bättre på det sammansatta GRFS-effektmåttet än patienter i kontrollgrenen.

Cy/Tac/MMF efter alloHCT är redan standardbehandling i alloHCT i de fall där stamceller från en felmatchad donator används. BMT CTN 1703 indikerar att behandlingen även kommer att vara relevant att använda som standard GVHD-profylax i de fall stamcellerna skördas från en matchad obesläktad donator eller familjedonator.

Författarna bakom studien skriver att de hade räknat med att kunna öka GRFS med 15 procent genom att ge triplettbehandlingen och den ambitionen uppfyllde de.

Minskning av akut och kronisk GVHD

I BMT CTN 1703 inkluderades 431 patienter över 18 år med hematologisk sjukdom som skulle genomgå alloHCT. Av dessa hade 128 patienter en besläktad donator, 288 hade en obesläktad donator, medan de sista 15 hade en donator som bara matchade den ena delen av HLA-systemet (haploidentiska familjedonatorer). De randomiserades 1:1 till post-transplantationsbehandling med Cy/Tac/MMF (n = 214) eller Tac/MTX (n = 217), och stratifierades efter transplantationscenter och sjukdomsriskindex (DRI). Studiens primära effektmått var GRFS, där utfallet "time to event" definierades som grad III-IV GVHD, kronisk GVHD som kräver systemisk immunsuppression, sjukdomsåterfall, progression eller död. De sekundära effektmåtten inkluderade bland annat incidens/allvarlighetsgrad av akut och kronisk GVHD.

Data visar att den justerade ettåriga GFRS-frekvensen var 52,7 procent (95 % KI: 45,8 %, 59,2 %) i Cy/Tac/MMF-grenen, medan den var 34,9 procent (95 % KI: 28,6 %, 41,3 %) i kontrollgrenen. Den lägre förekomsten av GRFS-händelser i Cy/Tac/MMF-grenen berodde på en minskning av både akut och kronisk GVHD. Vid dag 100 hade 6,3 procent av patienterna i Cy/Tac/MMF-grenen akut GVHD vs. 14,7 procent i kontrollgrenen och frekvensen av kronisk GVHD vid ett år var 21,9 procent respektive 35,1 procent. Det fanns ingen signifikant skillnad i återfalls-/progressionsfrekvensen efter ett år (20,8 procent mot 20,2 procent), och inte heller i total överlevnad (76,8 procent mot 72,6 procent).

Studien visar att grad 3-infektionsfrekvensen var jämförbar mellan de två grenarna, men att förekomsten av grad 2-infektioner var drygt tio procentenheter högre i den experimentella grenen (33,7 procent mot 23,5 procent).

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson