- först med nyheter om medicin

Lågdos kemoterapi före stamcellstransplantation ger lika bra resultat som intensiv behandling vid r/r AML

ASH: Högdos kemoterapi före allogen stamcellstransplantation ger ingen ökad överlevnad jämfört med omedelbar transplantation. Det visar data från fas III-studien ASAP, som presenterades under Plenary Session vid den amerikanska hematologikongressen ASH 2022.

Resultaten från fas III-studien ASAP (abstrakt #4) visar att av de patienter med r/r AML som fick högdos kemoterapi uppnådde 81,3 procent en komplett remission (CR) vid dag 56 efter allogen stamcellstransplantation (alloHCT). Det kan jämföras med 84,1 procent hos de som fick en lägre dos kemoterapi och omedelbar följt av alloHCT. Den ettåriga leukemifria överlevnaden för de båda grupperna var 69,9 respektive 71,5 procent.

– Studien är lovande och ifrågasätter dagens standardkoncept, som går ut på att vi till varje pris ska pressa leukemin till remission innan transplantation. Den visar även att det kan finnas goda skäl att gå direkt till alloHCT i stället men med förstärkt förbehandling, säger Martin Jädersten, överläkare på hematologen på Karolinska Sjukhuset, AML-ansvarig i Stockholm och vice ordförande i den svenska AML-gruppen.

Den huvudsakliga slutsatsen från studien är att kemoterapi med högdos cytarabin och mitoxantron före alloHCT inte leder till överlevnadsfördel jämfört med att ge mildare kemoterapi och sedan transplantera så snart som möjligt med så kallad sekventiell konditionering, där en potent AML-behandling ges precis innan konditioneringen (förbehandlingen) inför transplantationen. Forskarna bakom studien menar att just alloHCT är den centrala behandlingen och med den nya strategin kan patienter transplanteras tidigare och i bättre skick.  

Snävt åldersspann

ASAP är den första randomiserade kontrollerade studien som ifrågasätter fördelen med intensiv kemoterapi före alloHCT vid r/r AML.

Totalt ingick 272 patienter med r/r AML i studien. Dessa hade inte fått ett önskat svar på den första induktionsbehandlingen eller fått återfall. Samtliga var kandidater för intensiv kemoterapi och alloHCT. Medianåldern var 61 år och HCT-CI var ≥3 för 37,3 procent av deltagarna. Patienterna randomiserades 1:1 för att få antingen högdos cytarabin och mitoxantron följt av alloHCT eller expektans/lågdos kemoterapi följt av sekventiell konditionering och alloHC.

– En svaghet med studien, ur ett svensk perspektiv, är att den bara inkluderar patienter upp till 65 år eftersom medianåldern för AML i Sverige är 70 år, och att vi överväger transplantation ändå upp till 75-årsåldern. Det betyder att de som har deltagit i studien bara är en andel av hela den grupp som transplanteras i Sverige. Det är tänkbart att situationen är annorlunda för äldre och sköra patienter som inte tål en kraftig sekventiell konditionering. I sådana fall kan det vara en fördel att få sjukdomen under god kontroll för att sedan kunna ge en mildare förbehandling inför transplantationen, säger Martin Jädersten.

Han är även kritisk till att forskarna har definierat personer som har svarat dåligt på en första behandling som högriskpatienter.

– Många av dessa hade sannolikt klarat sig bra med standardbehandling, där vi har flera alternativa kurer att välja på beroende på genetiska faktorer, hur leukemin ter sig samt hur patienten mår. Det blir intressant att se mer detaljerade analyser från studien där de fokuserar på olika genetiska riskgrupper. Gruppen med högrisk genetiska förändringar utgjorde endast en tredjedel av patienterna i studien. Det blir också intressant att se om det fanns någon korrelation mellan djupet av behandlingssvaret innan transplantationen och återfallsrisken efter, säger Martin Jädersten.

Teoretiskt är forskarna, menar Martin Jädersten, inne på ett viktigt spår eftersom en del kategorier av leukemi inte är så kemokänsliga varför vinsten sannolikt är mycket begränsad av att trycka på med stora mängder kemo som riskerar att fördröja transplantationen.

Öppnar upp för större patientgrupp

Förutom minskad toxicitet kan lägre doser av kemoterapi före alloHCT ha en rad andra fördelar. Bland annat att patienter som tidigare fått flera cellgiftsbehandlingar, och som därför inte tål ytterligare högdos-kemoterapi, med framgång kan behandlas med alloHCT.

– Det jag skulle vilja veta mer om är hur subgrupper reagerar på de olika behandlingarna. Det är tänkbart att vissa kategorier har antingen nytta eller nackdel av en kraftfull behandling med kemoterapi, säger Martin Jädersten.

En stor fördel med en mildare behandling är att risken för komplikationer minskar. Det visas, bland annat, genom att gruppen som fick den mildare behandling hade 23 dagar kortare sjukhusvård innan transplantation jämfört med dem som hade fått den tuffare.

– Det är i sig ett glädjande resultat, vi vill ju inte utsätta våra patienter för onödiga komplikationer och risker, säger Martin Jädersten.

Han menar trots det, att det finns det en del kvar att bevisa innan en lågdosbehandling blir den nya standarden.

– Men för vissa patientgrupper kommer vi att överväga att gå den väg som studien pekar ut redan nu, och vi gör det i viss mån redan idag. Skillnaden blir att nu kan vi göra det med starkare stöd i ryggen, säger Martin Jädersten.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson