- först med nyheter om medicin

Ny metod kan förhindra terapiresistens hos cancerpatienter

Forskare vid Technion- Israel Institute of Technology - har utvecklat en metod som med hög säkerhet kan förutsäga en enskild patients respons på behandling och även hitta biologiska processer som skyddar tumören från läkemedel och därigenom ligger bakom resistensutvecklingen.

Medan majoriteten av studier kring resistens hittills har fokuserat på tumörrelaterade förändringar, så har Yuval Shaked, professor och chef för Technion Integrated Cancer Center i Haifa, Israel samt grundare och vetenskaplig rådgivare vid proteomiklaboratoriet OncoHost, tillsammans med sin forskargrupp tittat på patientens egen motståndskraft mot cancerbehandling. Vad forskarna kunnat se är hur kroppen genom olika biologiska processer skyddar tumören, så att den blir resistent och kommer tillbaka eller metastaserar.

Fungerar initialt

”Initialt fungerar cancerbehandling ofta bra. Problemet är att många patienter så småningom utvecklar resistens och trots att immunterapierna har revolutionerat cancervården så fungerar de endast på cirka 20–30 procent av patienterna,” säger Yuval Shaked när Onkologisk Tidskrift intervjuar honom.

I en nyligen publicerad artikel i Nature Reviews Cancer diskuterar han de processer som uppstår i kroppen vid cancerbehandling och presenterar en metod som kan förhindra resistensutveckling.

Triggar igång processer

Yuval Shaked förklarar att cancerterapin i sig kan trigga igång lokala och systemiska processer hos "värden", det vill säga patienten, och förändra tumörens mikromiljö så att den istället gynnas. I artikeln påpekar han att det därför gäller att förstå värdens svar på olika cancerterapier och hur behandlingen ska kunna gagna patienten istället för att gagna tumörerna. Tillsammans med sitt team och OncoHost har han utvecklat metoden "host-response platform". Metoden baseras på analyser av plasma från perifert blod hos patienter med malignt melanom. Utifrån analyserna har forskarna sedan undersökt vilka de biologiska processerna är som skyddar tumörcellerna. I samarbete med forskare vid Yale University och University of Connecticut har man mätt ett hundratal proteiner i patienternas blodplasma både före och under behandlingen med immunterapi, antingen PD-1- eller CTLA-4-hämmare.

”Beroende på förändringarna som uppstått i några av dessa proteiner har vi kunnat skilja ut patienter som kommer att ha fortsatt nytta av behandlingen från dem som inte kommer att svara och sett vilka biologiska processer det är som styr effekten av behandlingen,” säger Yuval Shaked.

Inte tillräckligt tillförlitliga

”Visserligen har vi idag biomarkörer som kan tala om ifall en patient kan svara på PD-1- eller CTLA-4-hämmare, men hittills har dessa inte varit tillräckligt tillförlitliga. Det vi gjort är att identifiera speciella särdrag hos tio olika proteiner som är förändrade hos patienter som behandlas med antingen PD-1- eller CTLA-4-hämmare eller en kombination av bägge. Baserat på proteinernas uttryck i patienternas blodplasma har vi kunnat avgöra med 84 procents säkerhet vem som kommer att svara på behandlingen och vem den inte fungerar på.”

Yuval Shaked säger att förutom att se vem som kommer att få respons på behandlingen så är syftet att också kunna se vad som händer i kroppen när proteinerna förändras.

”Vi upptäckte att de förändringar som uppstod i proteinerna ändrade olika signalvägar, proliferations- och inflammationsprocesser hos patienterna. När vi lagt ihop alla parametrar och sett vilka proteiner som driver dessa processer hos olika patienter kunde vi förklara varför en viss patient inte svarade på behandlingen. Vi förstod också bättre vilken kombination av läkemedel som är den rätta för en patient som inte svarar på behandlingen. I förlängningen leder det till att vi även kan blockera de biologiska processer som gör att patienter utvecklar resistens, så att hen istället kan dra nytta av en skräddarsydd behandling,” säger Yuval Shaked.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn