Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Venetoclax i kombination med högintensiv kemoterapi visar sig lovande vid AML

ASH: Yngre patienter med akut myeloid leukemi (AML) uppnår höga kompletta responsfrekvenser (CR) när de behandlas med Venclyxto (venetoclax) i kombination med första linjens högintensiv kemoterapi, visar flera nya studier. Vissa patienter kan till och med undvika transplantation som ett resultat av behandlingen.

Venetoclax i kombination med lågdoskemoterapi har varit framgångsrikt de senaste åren, och används idag i större delen av världen som standardbehandling för äldre AML-patienter som inte är kandidater för intensiv kemoterapi. Flera studier, som presenterades under den amerikanska hematologikongressen ASH 2022, pekar på att venetoclax även kommer att spela en väsentlig roll för den yngre AML-populationen. Studierna visar nämligen att BCL2-hämmaren är mycket effektiv och har en hanterbar biverkningsprofil i kombination med högintensiva kemoterapiregimer à la FLAG-ida.

Kan undvara alloHSCT

En av studierna som undersökt potentialen för venetoclax plus högintensiv kemoterapi var den italienska fas I/II-studien Gimema AML171 (abstrakt #710). Här fick patienter med nydiagnostiserad ELN2017 intermediär- eller högrisk AML i åldern 18 till 65 år venetoclax i kombination med FLAI (fludarabin 30 mg/m2 från dag ett till dag fem, cytarabin 2000 mg/m2 från dag ett till dag fem, och idarubicin 8 mg/m2 dag ett, tre och fem) i första linjen. Efter induktion med V-FLAI fick patienterna cytarabinbaserad konsolidering och allogen stamcellstransplantation (alloHSCT).

Data från en planerad interimsanalys visar att 84 procent (48 av 57) av patienterna uppnådde CR vid behandlingen, och 74 procent av patienterna hade ingen mätbar restsjukdom (MRD) efter induktion. Efter en uppföljningsperiod på 10,5 månader hade medianöverlevnaden (OS) inte uppnåtts, medan sannolikheten för 12 månaders OS var 76 procent. Flera patienter kunde dessutom undvika alloHSCT efter induktionen.

Gruppernas respons i genomsnitt

Utöver den italienska studien presenterade en amerikansk forskargrupp även uppdaterade data från en fas II-studie på ASH (abstrakt #709). Studien undersökte venetoclax i kombination med högdosregimen CLIA (kladribin 5 mg/m2 dag ett till fem, cytarabin 1,5 mg/m2 dag ett till fem och idarubicin 10 mg/m2 dag ett till tre). Kombinationsbehandlingen har tidigare visat lovande effekt och tolererbar toxicitet hos yngre AML-patienter (≤65) med nydiagnostiserad sjukdom och hos patienter med högrisk myelodysplastiskt syndrom (MDS). De positiva siffrorna bekräftades i de uppdaterade uppgifterna.

I studien uppnådde 85 procent av de 57 inkluderade patienterna CR, 10 procent uppnådde CRi, medan två patienter (tre procent) inte svarade på behandlingen och en patient (två procent) dog. Nio av tio patienter var MRD-negativa under studieperioden. Responsen var ihållande över ELN-riskgrupperna. Efter en medianuppföljningstid på 22,5 månader hade varken medianresponslängden (DoR), den mediana händelsefria överlevnaden (EFS) eller medianöverlevnaden (OS) ännu uppnåtts. 

Till skillnad från Gimema AML171 omfattade studien även patienter i gruppen med god prognos.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson