- först med nyheter om medicin

Högre stråldos ökar överlevnad vid småcellig lungcancer

Högre stråldos jämfört med standardbehandling ökar den totala överlevnaden vid lokalt avancerad småcellig lungcancer. Det visar resultaten i en fas 2-studie. Redan nu har studien lett till ändrad behandlingspraxis vid flera svenska kliniker.

Det är den skandinaviska fas 2-studien, THORA, som presenterades vid ASCO 2020 och som i dagarna publicerats i The Lancet som indikerar att en högre stråldos signifikant ökar den totala överlevnaden hos patienter med lokalt avancerad småcellig lungcancer jämfört med standarddosen.

Av de patienter som behandlats med den högre dosen levde hela 74 procent efter två år jämfört med 48 procent av dem som behandlats med standarddosen.

I studien inkluderades sammanlagt 170 patienter från Norge, Danmark och Sverige, varav drygt 40 från Sverige vid flera svenska kliniker.

Forskarna jämförde standardbehandling med kemoradioterapi (cisplatin-etoposid x 4) samt accelererad strålbehandling till 45 Gy med en högre stråldos på 60 Gy i 40 fraktioner med två  gånger dagligen. Patienterna randomiserades 1:1 till 45 Gy eller 60 Gy.

– Resultaten är mycket bra. Det är viktigt med längre överlevnad, men det finns även indikationer på att flera kan botas även om uppföljningen hittills är för kort. Det är också intressant att en fas-2-studie leder till förändrad behandlingspraxis. Rekommendationerna i det Nationella vårdprogrammet för den här gruppen har nu ändrats, säger Jan Nyman, docent och sektionschef vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudprövare för den svenska delen av studien.

Modern teknik

I studien användes modern strålbehandlingsteknik med PET-CT som underlag för val av behandlingsområde och 4D-CT för kontroll av rörelse i tumörområdet, vilket ofta leder till mindre bestrålning av frisk vävnad.

– Patienterna strålades två gånger dagligen med minst sex timmar emellan med en total behandlingstid på 3 eller 4 veckor. Behandlingen påbörjades i samband med andra cytostatikacykeln, vilket är optimalt eftersom en viss tumörkrypning då har skett. Strålningen kommer dock in tillräckligt tidigt, innan eventuell tumörresistens utvecklats, förklarar Jan Nyman.

Samma säkerhetsprofil

Studien visar också att den högre stråldosen har samma säkerhetsprofil som standarddosen. Det fanns ingen signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad och tumörrespons.

– När vi tittade på stålningsbetingad icke-hematologisk toxicitet som esophagit var den 21 procent i högdosarmen och 18 procent i standardsarmen. Strålningsbetingad pneumonit uppkom hos 4 procent av patienterna som fick högdosstrålning jämfört med 1 procent i standardarmen. Det är låga tal i bägge grupper, påpekar Jan Nyman och säger att längre uppföljningsdata blir klara 2023.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn