Skip to main content

- först med nyheter om medicin

–  NATALEE studien är viktig eftersom det ger oss ytterligare ett verktyg för att minska risken för återfall hos denna patientgrupp, säger Renske Altena.

Ny NATALEE analys: Ribociclib minskar för återfallsrisk vid HR-positiv/HER-2 negativ bröstcancer

SABCS: När CDK4/6 -hämmaren ribociclib läggs till endokrin behandling ökar den invasiav sjukdomsfria överlevnaden (iDFS) signifikant hos patienter med tidig hormonreceptor (HR) positiv/HER2-negativ bröstcancer jämfört med hos dem som enbart får hormonbehandling, även i de fall då cancern har spridit sig till lymfkörtlarna.

Enligt resultatet från fas 3-studien NATALEE som presenterades på SABCS (abstract #GS03-03) minskade tillägget med ribociclib risken för återfall med 25 %.

– Det här är en stor studie med en relevant studiedesign och viktiga utfallsmått som visar att patienter som fick en 3-års behandling med ribociclib och antihormonell behandling hade en 3,1 % minskad risk för invasiva återfall (lokoregional eller fjärrmetastaser) jämfört med dem som endast fick antihormonell behandling, säger docent Renske Altena , ME bröst, endokrina tumörer och sarkom vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna

I studien ingick totalt 5 101 pre-/postmenopausala kvinnor och män som randomiserades (1:1) till att få RIB 400 mg/dag i 3 veckor, därefter 1 vecka ledigt i 36 månader) + NSAI (letrozol 2,5 mg/dag eller anastrozol 1 mg/dag i ≥60 månader) eller enbart NSAI. Män och premenopausala kvinnor fick goserelin 3,6 mg en gång var 28:e dag.

För att delta i studien skulle patienterna ha stadium IIA (antingen N0 med ytterligare riskfaktorer eller N1), IIB eller III bröstcancer.

Patienterna deltog i studien så länge de behandlades med NSAI (≤5 år), oavsett RIB-avbrott. Primärt effektmått för studien var invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS). De sekundära effektmåtten var återfallsfri överlevnad (RFS), distanserad sjukdomsfri överlevnad (DDFS) och total överlevnad (OS).

Av 2 549 patienter i RIB + NSAI-armen, fullbordade, vid cut off den 21 juli 2023,1 091 patienter (42,8 %) 3-års RIB-behandling, 905 (35,5 %) avbröt RIB eller RIB + NSAI tidigt och 528 patienter (20,7 %) stod kvar på RIB. 1 748 patienter (68,5%) kvarstår på behandling i NSAI-armen.

Medianuppföljningen för iDFS var 33,3 månader, ytterligare 5,6 månader från den tidigare interimsanalysen.

  • Totalt 509 iDFS-händelser observerades, 226 (8,9 %) i RIB + NSAI-armen och 283 (11,1 %) i enbart NSAI-armen.
  • RIB + NSAI visade en signifikant iDFS-fördel jämfört med enbart NSAI (HR, 0,749; 95 % CI, 0,628-0,892; P=0,0006).
  • De 3-åriga iDFS-frekvenserna var 90,7 % (95 % KI, 89,3 %-91,8 %) jämfört med 87,6 % (95 % KI, 86,1 %-88,9 %).
  • En konsekvent fördel observerades över patientundergrupperna, inklusive de med nodnegativ, stadium II eller stadium III sjukdom.
  • Sekundära effektmått för DDFS och RFS gynnade RIB + NSAI framför endast NSAI.
  • OS-data var omogna, med 84 (3,3 %) och 88 (3,4 %) totala händelser i enbart RIB + NSAI- respektive NSAI-armarna.

Ribociclib 400 mg visade en gynnsam säkerhetsprofil utan nya signaler. Avbrytande av RIB på grund av biverkningar observerades hos 19,5 % av patienterna (en <1 % ökning från den tidigare interimsanalysen).

Viktig studie

–  NATALEE studien är viktig eftersom det ger oss ytterligare ett verktyg för att minska risken för återfall hos denna patientgrupp. Omkring 70% av patienter med bröstcancer har en  hormonreceptor (östrogen receptor, ER) positiv tumör. Fältet är dock samtidigt mycket komplext, eftersom det finns andra nya behandlingar som möjligen också kommer att bli aktuella, till exempel immunterapi med kontrollcheckpunkthämmare, säger Renske Altena  och påpekar att studien har en mycket liknande design som MonarchE- studien, där en annan CDK4/6 – hämmare, abemaciclib, utvärderades. Uplägget och syftet var detsamma som i NATALEE, inklusionskriterierna var dock inte likadana.

Slutsatsen av NATALEE-studien är att en kombinationsbehandling leder till en minskad risk för att cancern ska återkomma.

Ingen överraskning

– Resultaten var inte överraskande egentligen, eftersom MonarchE- studien med ett liknande läkemedel, abemaciclib, har presenterats tidigare. Det stärker dock indikationen för den här typen av av CDK4/6 -hämmare för patienter som har opererats för hormonpositiv bröstcancer, och behandlingen ger på sikt möjligheten att välja mellan 3 års-behandling med ribociclib och 2-års behandling abemaciclib.

När svenska patienter kan få tillgång till behandlingen vet dock inte Renske Altena,

– Vi vet inte än om EMA och FDA kommer att inkludera denna indikation för ribociclib. Innan vi kan börja behandla svenska patienter med detta läkemedel för den här indikationen behövs också en hälsoekonomisk bedömning i Sverige. Vi använder redan både ribociclib och abemaciclib för behandling av patienter med spridd bröstcancer och har mycket erfarenhet av läkemedlen, avslutar Renske Altena.

 

SABCS

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson