- först med nyheter om medicin


NELSON-studien: Inget beslut om screening av lungcancer förrän 2022

Socialstyrelsen har inväntat publiceringen av NELSON-studien för att kunna avgöra om det är aktuellt att pröva om ett screeningprogram kan införas.Myndigheten förväntas tidigast fatta beslut om införande år 2022.

Resultat från NELSON-studien presenterades ursprungligen på WCLC: s lungcancervärldskonferens i Toronto hösten 2018. Den 29 januari i år publicerades studien i New England Journal of Medicine.

I studien undersöktes effekten av fyra CT-screeningar under en period på tio år hos 13 195 män och 2 594 kvinnor. Alla studiedeltagare tillhörde en definierad högriskgrupp med en rökhistorik som motsvarade 15 cigaretter dagligen under minst 25 år, eller över 10 cigaretter per dag under minst 30 år, med högst 10 år sedan rökning upphörde. Deltagarna var i åldersintervallet 50-74 år vid inkluderingen och de randomiserades till att antingen inte screenas eller att genomgå CT-screening vid försöksstart och efter ett, tre och sex och ett halvt år.

Efter tio år hade 2,50 procent av deltagarna i screeninggruppen dött av lungcancer, jämfört med 3,30 procent i kontrollgruppen. Socialstyrelsen vill inte kommentera hur den siffran står sig i förhållande till överlevnaden tack vare redan införda cancerscreeningprogram.

Avvaktade europeiska resultat

När Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerscreening kan utvecklas och förändras i framtiden var NELSON-studien inte publicerad. Det var däremot en omfattande amerikansk studie från 2011 med över 50 000 deltagare. Den visade att CT-baserad screening kunde minska lungcancerdödligheten med cirka 20 procent och ledde senare till införandet av lungcancerscreening på nationell nivå i USA. I Socialstyrelsens slutanalys, som överlämnades till regeringen, konstaterade man våren 2019 att två nya screeningprogram ”skulle kunna vara aktuella att införa inom kort”. Den ena gällde prostatacancer och den andra lungcancer.

”Då, för ett år sedan, kom vi fram till att det inte fanns tillräckligt med underlag för att kunna avgöra om vi ska initiera en prövning utifrån vår modell för bedömning av om screeningprogram ska införas. Det fanns därför skäl att vänta på att NELSON-studiens data skulle publiceras,” säger Mattias Fredricson, chef på enheten för nationella riktlinjer och screening på Socialstyrelsen.

Modellen, som Socialstyrelsen prövar alla screeningprogram i, bygger på WHO:s kriterier för screening och omfattar 15 olika punkter. Bland annat ska screeningen handla om ett viktigt hälsoproblem som kan behandlas effektivt om det hittas tidigt. Så långt kan nog de flesta hålla med om att lungcancer är en lämplig kandidat. Men det finns fler kriterier ska uppfyllas när det gäller etik, hälsoekonomi, organisatoriska konsekvenser för sjukvården risk för överbehandling med mera.

”Nu när data är publicerade ska vi undersöka om vi ska göra en prövning i modellen. I så fall kan prövningen komma att starta i år. Sedan tar själva utvärderingsprocessen upp till två år så före 2022 kommer Socialstyrelsen sannolikt inte fatta något beslut,” säger Mattias Fredricson.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn