Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Kombinationen quizartinib och kemoterapi förlänger signifikant överlevnaden vid AML

EHA: Tillägget av FLT3-hämmaren quizartinib till standardkemoterapi förlänger total överlevnad vid nydiagnostiserad akut myeloid leukemi (AML) med FLT3-ITD-mutation.

Detta visar nya resultat från den randomiserade fas III-studien QuANTUM-First som presenterades lördagseftermiddagen vid Presidential Symposium på årets EHA-konferens (abstrakt # S100). Efter en medianuppföljning på 39,2 månader var genomsnittlig total överlevnad mer än dubbelt så hög hos patienter som fick quizartinib, kombinerat med kemoterapi, jämfört med patienter som endast fick kemoterapi (31,9 respektive 15,1 månader).

"Det finns ett stort intresse för den ökade användningen av riktade terapier för att förbättra resultaten för patienter med AML, särskilt de med subtypen FLT3-ITD, som är en av de vanligaste, aggressivaste och svåraste att behandla. Dessa data har potential att förändra standardbehandlingen för vuxna patienter med nydiagnostiserad AML med FLT3-ITD-mutation,” sade Harry Erba, specialist i hematologisk onkologi vid Duke Cancer Center i USA, vid presentationen.

Den dubbelblinda och placebokontrollerade studien genomfördes i 26 länder, där totalt 3468 patienter screenades och 539 patienter med FLT3-ITD+ (FLT3-internal tandem duplication-positive) akut myeloid leukemi (AML) inkluderades. Alla deltagare screenades innan kemoterapi (cytarabin och antracyklin) påbörjades.

Deltagarna, som hade en medianålder på 56 år, randomiserades till antingen quizartinib (40 mg dag 8–21), plus kemoterapi eller placebo bestående av enbart kemoterapi och/eller allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HCT) efterföljt av upp till tre års fortsatt behandling. Vid brytdatum var 58 patienter fortfarande i behandling.

Ingen skillnad i remissionsfrekvens

Quizartinib plus kemoterapi minskade också risken för remission och död med en återfallsfri överlevnad (RFS) för patienter som uppnådde en komplett respons på 39,3 månader i behandlingsgruppen, jämfört med 13,6 månader i placebogruppen.

Komplett remissionsfrekvens (CRc) var högre för patienter som fick quizartinib och kemoterapi, jämfört med patienter som endast fick kemoterapi (71,6 procent mot 64,9 procent), denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Den genomsnittliga varaktigheten av komplett respons var dock längre för kombinationsgruppen än för placebogruppen (38,6 respektive 12,4 månader).

Quizartinib är inte ett nytt läkemedel på marknaden utan har varit i utveckling i nästan ett decennium med flera olika läkemedelsföretag inblandade. Därför var också en av frågorna vid presentationen varför utvecklingsfasen har varit så lång och varför den nya datan är bättre.

”Vi har varit väldigt entusiastiska över quizartinib (…), och det är sant att substansen har haft en riktigt lång utvecklingsperiod. Jag tror att det främst beror på att man tidigt i processen var tvungen att gå tillbaka och göra nya experiment. Detta beroende på att man tidigare hade ställt in en mycket snabb och hög doseskalering, vilket visade sig inte var nödvändigt i förhållande till respons,” sade Harry Erba.

Den första randomiserade studie som undersökte effektiviteten och säkerheten av quizartinib hos AML-patienter fick namnet QuANTUM-R och visade på en överlevnadsfördel, jämfört med kemoterapi. Studien ledde till ett regulatoriskt godkännande av läkemedlet i Japan.

Inte det enda läkemedlet

Säkerhetsprofilen i QuANTUM-First-studien var i linje med tidigare studier, med hanterbara biverkningar. Incidensen av biverkningar av grad 3 eller högre var liknande i grupperna, men neutropeni grad 3 eller högre var vanligare i kombinationsgruppen (18,1 mot 8,6 procent).

Behandlingsavbrott inträffade i 20,4 procent av fallen i kombinationsgruppen, mot 8,6 procent i placebogruppen. Dessutom var 56 incidenter av allvarliga biverkningar associerade med dödsfall, främst på grund av infektioner.

Quizartinib, som säljs under varumärket Vanflyta i Japan, är en oral och selektiv typ II FLT3-hämmare mot recidiverande eller refraktär FLT3-ITD+ AML.

Quizartinib är dock inte det enda läkemedlet för denna patientgrupp som också behandlas med midostaurin, vilket säljs under namnen Rydapt och Tauritmo. Anledningen till att QuANTUM-First inte var en ”head-to-head-studie” med midostaurin, var att läkemedlet först godkändes i USA och därefter i några andra länder, efter att studien startade, förklarade Harry Erba.

 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson