Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Lena Hallengren: Tillgängligheten är extra utmanande

Väntetiderna i cancervården har inte förbättrats de senaste åren, vilket kräver fortsatta satsningar från regeringen, konstaterar socialminister Lena Hallengren.

Det gör hon i en mejlintervju med Onkologisk Tidskrift inför hennes planerade deltagande vid Onkologidagarna i Växjö, som nu har ställts in med anledning av covid-19.

Regeringen låter också TLV utreda hur betalningsmodeller för gen- och cellterapier kan utvecklas för att stötta regionerna i utmaningen med nya dyra läkemedel.

I många regioner medför idag nya, mycket dyra läkemedel ekonomiska utmaningar. Regeringen har därför gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, uppdraget att utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för gen- och cellterapier.

”Det är en av de åtgärder vi gör för att stötta regionerna i utmaningen med nya dyra läkemedel.”

Lena Hallengren skriver att cancervården i Sverige håller hög kvalitet och utvecklas snabbt vad gäller patientcentrering, diagnostik, behandling och användning av digitala stöd. Samtidigt får fler människor en cancerdiagnos och fler lever med cancer, vilket ställer höga krav på vården och dess kapacitet och organisation.

”Tillgängligheten är extra utmanande för vården i stort, liksom för cancervården. Både staten och vårdens huvudmän måste ge cancervården förutsättningar att svara upp mot de behov som finns,” skriver Lena Hallengren.

Regeringen investerar totalt 500 miljoner kronor årligen specifikt i cancervården. Merparten av dessa pengar beslutas inom ramen för överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som slutits sedan 2015 i syfte att öka jämlikheten och korta väntetiderna i cancervården. Fokus för överenskommelserna har varit att införa standardiserade vårdförlopp.

Idag finns standardiserade vårdförlopp för 31 cancerdiagnoser och under första halvåret 2019 utreddes 74 procent av alla cancerpatienter inom ett standardiserat vårdförlopp, enligt statistik från SKR.

”Från enkätundersökningar vet vi att cancerpatienternas nöjdhet med vården har förbättrats i flera avseenden, till stor del tack vare de standardiserade vårdförloppen och de nya arbetssätt som dessa medför,” skriver hun.

Långt kvar till ledtidsmålet

Men när det gäller väntetider har de flesta diagnoser långt kvar till målen på riksnivå. Andelen patienter som utreds inom den uppsatta ledtiden ligger mellan 40 och 50 procent, enligt en rapport från RCC i samverkan. Men spridningen av väntetider är stor mellan både diagnoser och regioner.

På nationell nivå har väntetidsläget för cancer varit oförändrat mellan 2017 och 2019.

”Regeringen kommer därför fortsatt att stärka cancervården. Utöver arbetet med att korta väntetiderna handlar det om att stärka patienten med bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård.

År 2020 är målet att 80 procent av patienterna ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser.

Insatserna handlar också om att minska behoven av vård och behandling av cancer genom förebyggande åtgärder,” förklarar Lena Hallengren.

Vidare har regeringen beslutat att den nationella cancerstrategin ska uppdateras årligen genom överenskommelser mellan staten och SKR.

”Det ger förutsättningar till ett långsiktigt och konsekvent arbete samtidigt som vi tar tillvara den snabba utveckling som den medicinska utvecklingen och annan life science möjliggör.” 

Lena Hallengren skulle ha deltagit i Onkologidagarna i Växjö under programpunkten ”Vad gör SKR och regeringen för cancerpatienten?”.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson