- först med nyheter om medicin

Covid-19 påverkar onkologers välbefinnande

Onkologers välbefinnande har starkt påverkats av covid-19-pandemin. De visar en serie enkätundersökningar där onkologer från 101 länder deltagit.

Resultaten presenterades inför årets ESMO Virtuella kongress.

Covid-19 har förändrat livet för de allra flesta i världen, inte minst har pandemin påverkat vården som i all hast har fått ställa om. Det gäller även cancervården, där både onkologer och andra yrkesgrupper tvingats till snabba förändringar för att fortsatt kunna garantera säkerheten för sina patienter. Omställningen gäller både planering av vården och hur patienterna ska få tillgång till den på ett säkert sätt.

Enligt ESMO Resilience Task Force Survey Collaboration, som genomfört undersökningarna, har covid-19 starkt påverkat onkologer och övrig personal negativt både när det gäller deras välbefinnande, den egna fritiden och hur de upplever vården av patienter. Pandemin har inneburit en högre arbetsbelastning som gått ut över privatlivet och risken för utbrändhet och ångest i personalgrupperna har ökat.

I undersökningarna, som genomfördes online genom e-mail och sociala medier samt via OncoAlert network, deltog i en första omgång 1520 personer under april och maj. Vid ytterligare ett undersökningstillfälle som pågick under juli och augusti svarade 942 personer. Det man kunnat se är att i takt med att pandemin förvärrats så har välbefinnandet minskat.

I den första undersökningen vill man just ta reda på hur pandemin påverkat personalens välbefinnande och vilken inverkan cancervårdens förändringar haft på vårdgivarna. Man ville också undersöka vilket stöd personalen behövde. Den andra undersökningen fokuserade på den långsiktiga effekten av pandemin och vilka följder exempelvis den högre arbetsinsatsen haft och om den liksom pandemin i sig kunde kopplas till utbrändhet.

Av de som svarade på enkäterna var två tredjedelar från Europa, 45% av deltagarna var under 40 år, 51% var kvinnor och 71%, av respondenterna var av vit etnicitet.

Majoriteten, 70 % av de tillfrågade var medicinska onkologer, 58 % hade avslutat sin utbildning för mer än 10 år sedan medan 22 % var under upplärning. Omkring 67% uppgav att deras arbetsuppgifter hade förändrats sedan covid-19 brutit ut och 78% kände en ökad oro för sin personliga säkerhet på jobbet.

Högre välbefinnande hos män över 40

Resultaten skiljer sig åt mellan olika länder när det kommer till självupplevt välmående liksom arbetsbördan under pandemin. Hur man mår hänger också ihop med hur hög dödligheten i covid-19 är i landet. När dödligheten ökar så är personalens välmående sämre.  Men det som framkommer i undersökningarna är att de deltagare som uppger att de har ett högre välbefinnande upplevde alla att de besitter en psykologisk motståndskraft, dessutom har de  trevliga arbetsförhållanden där de kände sig uppskattade. Många av dessa deltagare var män över 40 år.

Omvänt rapporterar personer yngre än 40 år samt kvinnor ett lägre välmående. Att ha en hög arbetsbörda tillsammans med oro över viruset, sin karriär och att vara självisolerad på grund av virussymptom var faktorer som ökade risken för ångest och utbrändhet.

Målet med undersökningarna var, förutom att ta reda på personalens välmående och hur daglig praxis påverkats av pandemin, även att förstå vilket stöd som behövs för att hantera den här typen av utmaningar.

Något som kommit fram i enkäterna är att de tillfrågade upplever att förståelsen för personalens välmående har blivit större under pandemins gång, men att det behövs förbättringar för att undvika utbrändhet. Deltagarna angav också att rådgivning och stödtjänster tillsammans med en flexibel arbetstid är åtgärder de skulle ha nytta av.

En tredje undersökning är planerad till 2021, ett år efter utbrottet av covid-19.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn