Skip to main content

- först med nyheter om medicin

OS ökar vid byte till paclitaxel plus Cyramza för spridd HER2-negativ ventrikel- och kardiacancer

Nils Wilking

ESMO-GI: Vid HER2-negativ metasterande ventrikel- och kardia-cancer kan ett underhållsbyte till paclitaxel plus antikroppen Cyramza (ramucirumab) vid andra linjens behandling ge en överlevnadsvinst. Samtidigt ökar dock biverkningarna.

Det visar den randomiserade och öppna fas 3-studien ARMANI, som presenterades vid EMSO GI-kongressen (abstrakt #LBA4). ARMANI har undersökt om ett underhållsbyte till ramucirumab plus paclitaxel förlänger progressionsfri överlevnaden (PFS) och fördröjer klinisk försämring.

Det är positivt att studien visar en överlevnadsvinst till förmån för bytet till paclitaxel och ramucirumab, säger Nils Wilking, docent vid Karolinska Institutet.

– Överlevnadsvinsten är måttlig men ändå förlängd. Mina invändningar är att det samtidigt innebär högre risk för allvarliga biverkningar som neutropeni. Så överlevnadsdata är positiva men det är till priset av högre toxicitet och komplikationer,

– Läkemedelskostnaderna är dessutom ganska mycket högre. Behandlingsregimen kan vara ett alternativ men för en mindre grupp, det gäller at selektera patienterna.

Överlevnadsdata är positiva

I ARMANI inkluderades 280 patienter med HER2-negativ spridd ventrikel/kardia-cancer och som var utan progression efter tre månaders behandling med oxaliplatin-baserad kemoterapi. De delades in efter cancers ursprung kardia/ventrikel, tidigare gastrektomi och peritoneal sjukdom.

Mellan januari 2017 och oktober 2023 fördelades patienterna slumpmässigt 1:1 til underhållsbyte till ramucirumab och paclitaxel (arm A, n=144) eller fortsatt behandling med oxaliplatin/fluoropyrimidin i samma doser som under senaste induktionscykeln i ytterligare tre månader följt av underhåll av fluoropyrimidin monoterapi (arm B, n=136). Det primära effektmåttet var PFS. OS var en viktig sekundär slutpunktt. Livskvalitet, säkerhet och biomarkörer utvärderades.

Vid en medianuppföljning på 43,7 månader (IQR 22,0-57,9) var median-PFS 6,6 in arm A jämfört med 3,5 månader i arm B (HR=0,63; 95% CI 0,49-0,81; P<0,001). 24-månaders RMST-analys visade en statistiskt signifikant 2,4-månaders genomsnittlig ökning (p=0,002). Median OS var 12,6/10,4 månader i arm A/ B (HR=0,75; 95% CI 0,58-0,97; P=0,030).

Biverkningar av grad ≥3 var 40,4 procent mot 20,7 procent i armarna A respektive B, huvudsakligen neutropeni 25,5/9,6 procent; febril neutropeni 2,1/0 procent; hypertoni 6,4/0 procent; venös tromboembolism 2,1/0 procent; perifer neuropati 5,7/6,7 procent. Inga behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades.

Inte så många alternativ

En kombination av platina plus fluoropyrimidin är standard vid första linjens cytostatikabehandling för patienter med HER2-negativ spridd cancer i magsäck/övre magmun. Patienterna har lågt eller inget uttryck av biomarkören PD-L1 och är därför inte hjälpta av en inledande behandling med checkpoint-hämmare. Att fortsätta behandlingen fram till sjukdomsprogression är standard. Svarsfrekvensen är mellan 30 till 50 procent och progression sker ofta efter fyra till sex behandlingscykler. Behandlingen kan även innebära toxicitet och läkemedelsresistens och i kliniska prövningar får endast 40 procent av patienterna andralinjesbehandling.

Trots att ramucirumab inte förlänger vare sig PFS eller total överlevnad (OS) i första linjen, kan ett byte efter tre månaders oxaliplatinbaserad kombinationsbehandling vara en möjlighet för patienter som inte är kvalificerade för checkpointhämmare.

– Det är ett problem att behandlingen inte visar effekt i första linjen utan bara i en linje där man byter ut standardbehandlingen, men den här patientgruppen är inte lämpade för immunterapi så de har inte så många behandlingsalternativ att välja mellan, säger Nils Wilking.   

Ventrikelcancer är till 95 procent körtelepitelcancer. Den var länge världens vanligaste cancerform men har minskat och ligger nu på sjätte plats. Överlevnaden har dock inte förbättrats. Cancer i övre magmunnen inkluderas i matstrupscancer, där insjuknandet mer än fördubblats sedan 1970.

 

ESMO

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson