- först med nyheter om medicin

Keytruda ger långsiktig nytta för utvalda patienter med icke-muskelinvasiv urinblåsecancer

Mer än två femtedelar av patienterna med papillär högrisk icke-muskelinvasiv blåscancer (NMIBC) utan karcinoma in situ (CIS) förblir sjukdomsfria ett år efter att de påbörjat behandling med Keytruda (pembrolizumab) monoterapi.

Det visar en analys av de efterlängtade data från fas II-studien KEYNOTE-057 B-kohorten. Analysen visade vidare att pembrolizumab antingen bibehöll eller förbättrade livskvaliteten (QoL) för majoriteten av patienterna i studien.

Fas II-studien KEYNOTE-057 är utformad för att utvärdera effektiviteten och säkerheten av pembrolizumab hos högrisk NMIBC-patienter som inte svarar på behandling med Bacillus Calmette-Guérin (BCG) och som inte är berättigade till eller har vägrat radikal cystektomi. Den aktuella datan, som valdes ut som Late Breaking Abstract vid ASCO Genitourinary Cancers Symposium 2023 ( abstrakt #442 ), gäller studiens B-kohort. Den omfattar 132 personer med papillär högrisk NMIBC-sjukdom utan CIS.

Vid tidpunkten för inkluderingen hade 57 procent av patienterna höggradig Ta-sjukdom, medan 43 procent hade T1-sjukdom. De flesta patienterna hade återkommande NMIBC (60 procent), medan resten hade antingen ihållande sjukdom (26 procent) eller progressiv sjukdom (14 procent). Inom 12 veckor efter att de genomgått TURBT (transuretral resektion av blåstumör), och efter att ha fått i genomsnitt tio tidigare BCG-instillationer, började försökspersoner i kohort B behandling med pembrolizumab var tredje vecka. Om patienterna inte uppnådde ett fullständigt svar (CR) inom de första 12 veckorna av studien, avbröts behandlingen. Annars fortsatte de med pembrolizumab i upp till 35 cykler (~ två år). 

Behov av randomiserade studier

Data visar att 43,5 procent av patienterna förblev fria från högrisk-NMIBC ett år in i studien, och 41,7 procent förblev fria från någon sjukdom, inklusive låggradig Ta NMIBC. Dessutom visade 88,2 procent ingen sjukdomsprogression eller död, och 96,2 procent levde fortfarande.

Behandling med pembrolizumab resulterade i en genomsnittlig sjukdomsfri överlevnad (DFS) på 7,7 månader baserat på cirka 45 månaders uppföljning bland patienter med papillär sjukdom. Bland de 132 patienterna med höggradig Ta eller vilken T1-sjukdom som helst uppvisade ungefär en tredjedel varaktig sjukdomskontroll med kontinuerlig pembrolizumabbehandling.

Toxicitetsprofilen ansågs hanterbar. Patienterna fick behandling under i genomsnitt 6,3 månader, under vilken period cirka tre fjärdedelar upplevde en behandlingsrelaterad biverkning. De flesta händelserna var dock grad 1/2. Forskarna bakom studien understryker vikten av att patienterna inte visade någon försämring av livskvaliteten under behandlingen.

Michiel Simon van der Heijden från Holland Cancer Institute kommenterar om uppgifterna för ASCO Daily News att behandlingen med pembrolizumab överskred 30-procentströskeln för ettårig DFS som fastställts av olika forskningskommittéer. Men ”flera andra behandlingar uppfyller också detta mål. Om man jämför dem numeriskt verkar de andra behandlingarna vara något bättre i vissa fall", säger han.

"Randomiserade studier behövs för att fastställa en fördel med pembrolizumab, för just nu är det verkligen svårt att se hur mycket av en behandlingseffekt man faktiskt uppnår och hur mycket som kan bero på sjukdomens naturliga beteende", säger Michiel Simon van der Heijden till ASCO Daily News.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson