Skip to main content

- först med nyheter om medicin

- Datopotamab-Dxd är det tredje antikropps-cytostatikakonjugatet som visar god effekt för denna relativt stora patientgrupp med spridd metastaserad luminal bröstcancer, säger Henrik Lindman.

Signifikant förbättrad PFS med Dato-DXd jämfört med kemoterapi vid inoperabel endokrin bröstcancer

ESMO: Datopotamab deruxtekan (Dato-DXd) visar statistiskt signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med cytostatika hos patienter med inoperabel eller metastaserad hormonreceptor (HR)-positiv, HER2-låg eller negativ (IHC 0, IHC 1+ eller IHC 2+/ISH-) bröstcancer som tidigare behandlats med hormonterapi och minst en systemisk kemoterapi.

Resultaten kommer från fase III-studien TROPION-Breast01, som presenterades på den europeiska cancerkongressen ESMO 2023. Och de är väl mottagna i Sverige.

- Datopotamab-Dxd är det tredje antikropps-cytostatikakonjugatet som visar god effekt för denna relativt stora patientgrupp med spridd metastaserad luminal bröstcancer, säger Henrik Lindman, docent och överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, PET-centrum och fastslår att när och om det väl är godkänt så kommer det att ingå i behandlingsarsenalen för luminal bröstcancer.

TROPION-Breast01 är en global öppen, multicenter randomiserad fas III-studie, där effekt och säkerhet av det TROP-2 riktade antikroppskonjugatet Dato-DXd, jämförts med doktorns val av cytostatika hos patienter med inoperabel eller metastaserad hormonreceptorpositiv, HER2-negativ bröstcancer.

Förväntade resultat

Patienter som fick Dato-DXd hade signifikant förbättrad  progressionsfri överlevnad (PFS)  jämfört med de som behandlades med intravenös kemoterapi (HR 0,63 [95 % CI 0,52–0,76]; p<0,0001). Vid tidpunkten för interimsanalysen av OS var dessa data omogna. Dessutom överensstämde säkerhetsprofilen för Dato-DXd med tidigare kliniska prövningar av bröstcancer, och ingen ny toxicitet identifierades. Frekvensen av allvarlig grad av interstitiell lungsjukdom var låg.

- Resultaten var förväntade. Alla ADC tycks ha samma goda effekt. Det som skiljer dem åt är biverkningarna. Resultatet är också i linje med konkurrenten som har en liknande ADC (antibody-drug conjugate), det vill säga Trodelvy. Dock har Enhertu visat en något större effekt. Det som kommer att avgöra på sikt är biverkningar och kostnad. Men med Datopotamab-Dxd kan vi sannolikt få ännu en bra behandling för denna patientgrupp, säger Henrik Lindman.

Hjärnmetastaser inkluderades

Patienterna i studien hade antingen progredierat i sin sjukdom trots endokrin behandling, eller så var endokrin terapi olämplig. De hade också behandlats med en eller två tidigare linjer cytostatika. Även patienter med kliniskt inaktiva hjärnmetastaser inkluderades om de hade återhämtat sig från strålbehandlingsrelaterade akuta toxiciteter.

Däremot exkluderades patienter med annan primär malignitet som inte behandlats kurativt och utan känd aktiv sjukdom inom tre år före den första dosen som gavs i studien. Även personer med ihållande toxicitet orsakad av tidigare anti-cancerterapier, förutom alopeci, exkluderades från studien.

I studien randomiserades 732 patienter slumpmässigt (1:1) till att antingen få 100 mg intravenöst (IV) datopotamab deruxtecan eller läkarens val av kemoterapi och oral capecitabin, IV gemcitabin, IV eribulin eller IV vinorelbin. Medianåldern på patienterna var 56 år intervall (29–86)/54 (28–86) år i Dato-DXd/ICC-grupperna.

De dubbla primära effektmåtten i studien var progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Viktiga sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (OSS), svarslängd och  utredarens bedömning av progressionsfri överlevnad ( PFS), sjukdomskontrollfrekvens och tid till första efterföljande behandling.

 

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson